Høring – forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

16. februar 2021

Høringsfrist 22.02.2021

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Departementet opplyser at vaksinasjon mot covid-19 vil foregå innenfor rammen av nasjonalt vaksinasjonsprogram. Ansvaret for gjennomføring av programmet er gitt til kommunene for befolkningen, og til helseforetak og private ideelle sykehus for pasienter.

 

Basert på FHIs vurdering, foreslår departementet at farmasøyter ansatt i kommunal virksomhet gis midlertidig rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19. Når det gjelder FHIs anbefaling om at farmasøyter ansatt i helseforetak også kan få midlertidig rekvireringsrett, vurderer departementet det slik at det er et tilstrekkelig antall helsepersonell i helseforetakene til å dekke det konkrete behovet. Videre bør rekvireringsrett for farmasøyter som er ansatt i sykehusapotek vurderes på lik linje som apotekfarmasøyter for øvrig når det gjelder midlertidig rekvireringsrett.

 

Etter departementets syn vil det være faglig forsvarlig å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner mot covid-19 til pasient, forutsatt at det er gjennomført nødvendig opplæring. Farmasøyter i apotek har i dag rekvireringsrett for vaksiner mot sesonginfluensa. Flere apotekfarmasøyter har også erfaring fra pandemien i 2009 da farmasøyter fikk begrenset rekvireringsrett for oseltamivir (Tamiflu) og zanamivir (Relenza).

 

Departementet skriver at vaksinering i apotek må skje i tråd med de krav som følger av gjeldende forskrifter og vaksinasjonsveiledere for forsvarlig helsetjenester både for virksomhetsleder og for helsepersonell. Det er en forutsetning at farmasøyten for eksempel har tilstrekkelig kunnskap til å vurdere kontraindikasjon. Det er videre utarbeidet og etablert bransjestandard for vaksinering i apotek. Dette inkluderer også opplæringsprogram for vaksinatører i apotek. Departementet legger til grunn at disse er egnet til å understøtte at kravet til faglig forsvarlighet oppfylles ved vaksinasjon i apotek.

 

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet svært kort høringsfrist.

 

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen mandag 22. februar 2021 kl. 12.00. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

 

Saksbehandler

Anders Sondrup | Avdeling for jus og arbeidsliv