Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven

12. mai 2021

Høringsuttalelse

Legeforeningens høringsuttalelse: Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 5. mai 2021 med forslag om å innføre hjemmel for koronasertifikat i smittevernloven. Fristen for å inngi høringssvar er satt til 12. mai 2021.

Legeforeningen støtter forslaget om innføring av et rettslig grunnlag for koronasertifikater.
Legeforeningen vil peke på at vurderingen av å ev. differensiere smitteverntiltak basert på vaksinasjonsstatus, immunitet og ev. negativt testresultat, må gjøres med utgangspunkt i eksisterende hjemler i smittevernloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Disse vurderingene må foretas på et senere tidspunkt, og i denne forbindelse vil det være sentralt å vurdere både smittevernfaglige forhold og forholdsmessigheten av å opprettholde smitteverntiltak for disse. Legeforeningen vil understreke at vår støtte til lovforslaget, ikke uten videre innebærer en støtte til differensierte smitteverntiltak som innføres som følge av bruken av sertifikatene.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Anders Sondrup Avdeling for jus og arbeidsliv