Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi

Medisinsk fagavdeling

06. juli 2022

Høringsfrist 20.09.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet mottatt to høringer av (1) Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi, og (2) Forskrift om nasjonal retningslinje for klinisk masterutdanning i manuellterapi.

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) er en del av oppfølgingen av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis.  Retningslinjene er en del av et styringssystem som har som mål at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov.

Les mer om RETHOS her.

 

(1) Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi

Departementet skriver i høringsnotatet at masterutdanningen i psykomotorisk fysioterapi skal utdanne kandidater som gir spesialisert fysioterapi til mennesker med sammensatte helseproblemer som muskel/skjelettsmerter, psykiske lidelser, spenningstilstander, pusteproblemer og smerteproblematikk, for å bedre funksjon og livskvalitet. Overnevnte helseproblemer rommer utfordringer hva angår forståelse, undersøkelse, vurdering og behandling.

Departementet skriver videre i høringsnotatet at praksisstudier er en del av masteren med et omfang slik at kandidaten får erfaring med selvstendige undersøkelses- og funksjonsvurderinger, samt behandling av pasienter med et bredt spekter av muskel-skjelett-, psykiske-, og sammensatte lidelser. Kandidaten bør gjennom praksisstudier få erfaring med tverrfaglig samarbeid, aktuelle lovverk samt system- og rolleforståelse. Departementet legger videre frem at praksisstudier innen psykisk helsevern bør inngå i samlet praksis.

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet her.

 

(2) Forskrift om nasjonal retningslinje for klinisk masterutdanning i manuellterapi.

Departementet skriver at formålet med utdanningen er å utdanne kandidater med avansert kompetanse på muskel- og skjelettlidelser og som bidrar til å utvikle kunnskapsbasert praksis i primær- og spesialisthelsetjenesten, med tyngdepunkt i førstnevnte.

Videre at gjennom utdanningen skal kandidatene kjennetegnes ved å inneha omfattende klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse og kunne arbeide både selvstendig og i nært samarbeid med annet helsepersonell med et felles mål om å yte helsehjelp av høy kvalitet.

Utdanningen kvalifiserer for håndtering av muskel- og skjelettlidelser, og for sykemeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett.

Gjennom studiet skal kandidatene gjennom praksisstudier med et omfang på 45 uker. Departementet skriver at praksisstudiene utgjør en integrert del av studiet og skal foregå primærhelsetjenesten. Praksisstudiene skal forberede studentene på den funksjonen de skal ha i helse- og omsorgstjenesten ved at de har sykemeldings-, rekvirerings- og henvisningsrett.

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet her.

 

 

Legeforeningen har valgt å sende høringene samlet, men vi ber likevel foreningsleddene skille på hvilken forskrift de kommenterer på i sine høringsinnspill.

Denne høringen skal grunnet fristen behandles administrativt.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  20. september 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Oda Sjøvoll | Medisinsk fagavdeling