Høring - forslag om forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister

Avdeling for jus og arbeidsliv

21. september 2022

Høringsfrist 04.11.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag om forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet forskrift med hjemmel i helsepersonelloven som fastsetter gebyr for behandling av søknader om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister. Gebyrene skal finansiere Helsedirektoratets kostnader ved å saksbehandle disse søknadene.

Departementet skriver i høringsnotatet at dagens gebyrordning er ikke forskriftsfestet, og at den er i liten grad innrettet med utgangspunkt i hvor ressurskrevende saksbehandlingen er ved de forskjellige typer søknader.

Se høringsnotatet fra departementet for nærmere gjennomgang av forslag til gebyrer.

Denne høringen skal grunnet fristen behandles administrativt.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 4. november 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv