Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

26. januar 2022

Høringsfrist 21.02.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har via Akademikerne mottatt høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

I høringsnotatet skriver departementet at etter deres vurdering ser et behov for tydelige innstramminger i innleieregelverket for å unngå at arbeidsmiljølovens hovedregel om faste ansettelser undergraves. Departementet mener det er behov for flere tiltak som kan virke sammen, herunder både et målrettet tiltak mot innleie i byggenæringen i Oslo-området, samt flere mer generelle tiltak og innstramminger.

Videre forklarer departementet at forslagene i høringsnotatet skal følge opp regjeringens punkt i Hurdalsplattformen om at bemanningsbransjens omfang og rolle må begrenses. Forslagene skal samtidig utgjøre en viktig del av regjeringens overordnede målsetting om å sikre hele og faste stillinger som bygger opp under topartsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i alle deler av arbeidslivet, motvirke økende ulikhet, styrke arbeidstakernes rettigheter, samt fremme et organisert arbeidsliv og et forsterket trepartssamarbeid. Forslagene forklares det må også ses i sammenheng med regjeringens initiativ for å utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser, høringsforslag om styrking av rett til heltidsarbeid og lovforslag om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie.
Helse og omsorgssektoren blir særskilt omtalt i seksjon 2.3.3. i høringsnotatet.

Denne høringen vil grunnet kort frist bli behandlet administrativt og svart ut via Akademikerne.

Les mer på siden til Arbeids- og inkluderingsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 21. februar 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Jan Eikeland | Avdeling for jus og arbeidsliv