Høring - Veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak

Avdeling for jus og arbeidsliv

21. desember 2022

Høringsfrist 30.01.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak.

Direktoratet skriver at veilederen gir anbefalinger i tråd med lovkravene i Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6. I oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utarbeide veileder, vektlegges mål som er beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023, og avtalen mellom regjeringen og KS fra 2019 om etablering av helsefellesskap. Veiledningen om innholdet i avtalen bygger derfor både på nasjonale prioriterte mål og tiltak, evalueringer og lokale erfaringer med samarbeidsavtaler.

Formålet med veilederen er å utdype lovkravene og gi praktisk veiledning til kommuner og helseforetak i prosessen med å utarbeide og følge opp samarbeidsavtalene. Et overordnet mål er at et strukturert samarbeid mellom kommuner og helseforetak skal fremme samhandling som bidrar til at pasienter og brukere opplever helhetlige og trygge tjenester.

Direktoratet forklarer at det er forsøkt å utarbeide en tydelig og enkel veileder som baserer seg på den erfaring og kunnskap som kommuner og helseforetak har etter 10 år med samarbeidsavtaler. Videre at det i deler av arbeidsprosessen ble også lagt vekt på at veilederen også skulle inneholde råd og eksempler til tjenestemodeller på tvers av forvaltningsnivåene. Dette området er tatt ut av utkast til Veileder, og vil evt. bli ivaretatt i en annen formidlingsform enn i en normerende veileder.

Veilederen erstatter "Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/foretak" (Veileder 2011). Direktoratet forklarer i høringsbrevet at selv om innholdet på mange områder er gjenkjennelig, innebærer denne veilederen også betydelige endringer. Direktoratet ønsker derfor konkrete innspill både til innhold, struktur/disposisjon og begrepsbruk.

Direktoratet opplyser om at veilederen inneholder omtale av to nye punkter i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd (pkt. 12 og 13). Dette gjelder nye områder som samarbeidsavtalene skal omfatte fra og med 1. juli 2023.

Innhold i veilederen

Veilederen inneholder to kapitler. Veiledning til lov og forskrift omfatter både organisering av samarbeidet og innholdet i samarbeidsavtalene. Det er viktig at dette sees som en helhet for at ønsket effekt skal oppnås.

For anbefalinger om samarbeid på mer detaljert, klinisk nivå henvises til andre normerende produkter som veiledere og nasjonale faglige retningslinjer. Det henvises til slike og andre relevante dokumenter under hvert lovpålagt område i samarbeidsavtalen.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 30. januar 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Monica Auberg | Avdeling for jus og arbeidsliv