Høring - styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter - endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Avdeling for jus og arbeidsliv

06. september 2022

Høringsfrist 16.11.2022

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høring av et forslag om endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør med sikte på å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter.

Departementet skriver at forslaget går ut på at i betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, skal den næringsdrivende tilby forbrukere å betale for disse varene eller tjenestene med kontanter. På bakgrunn av de særlige hensynene som gjør seg gjeldende ved betaling og tilgjengelighet for persontransporttjenester, foreslås det en forskriftshjemmel som åpner for at det kan gis egne regler for disse tjenestene.

Målet med forslaget er å finne frem til en mer treffsikker regel som gir forbrukere en rett til å betale med kontanter i betalingssituasjoner der de har en berettiget forventning om å kunne betale med kontanter. Departementet skriver i høringsnotatet at de ser at det kan være delte meninger om hvor langt retten til kontant betaling bør gå, men at det uansett er behov for en klargjøring av den gjeldende bestemmelsen slik at man får på plass en rettsregel som er enklere å forholde seg til både for forbrukerne og de næringsdrivende.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 16. november 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Pål Alm-Kruse | Avdeling for jus og arbeidsliv