Høring - Kvinnehelseutvalgets NOU 2023: 5 - Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse

Medisinsk fagavdeling

16. mars 2023

Høringsfrist 29.05.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av Kvinnehelseutvalgets utredning NOU 2023: 5 – Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.

Kvinnehelseutvalget ble oppnevnt 5. mars 2021 for å utarbeide en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse. Kvinnehelseutvalgets utredning ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. mars 2023.

Departementet skriver i sin pressemelding at målet med utredningen har vært å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse.

Utvalget har sett på risiko og forekomst av sykdom hos kvinner og bruk av helse- og omsorgstjenester. Utvalget har også undersøkt hvordan kjønnsforskjeller og kjønns-perspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning.

Utvalget peker på fire områder som særskilt vil kreve oppfølging:

  • Kvinners helse har lav status.
  • Mangelfull samordning gir dårligere helsetjenester.
  • En sviktende kunnskapsbro er et hinder for at kunnskap når fram til tjenestene.
  • Kvinners stemmer får for lite gjennomslag.

Utvalget foreslår i alt 75 ulike tiltak for å heve kvinnehelsens status og for å styrke kjønnsperspektivet i helse.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 29. mai 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling