Høring - Kvinnehelseutvalgets NOU 2023: 5 - Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse

Medisinsk fagavdeling

16. mars 2023

Høringsfrist 29.05.2023

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av Kvinnehelseutvalgets utredning NOU 2023: 5 – Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.

Kvinnehelseutvalget ble oppnevnt 5. mars 2021 for å utarbeide en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse. Kvinnehelseutvalgets utredning ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. mars 2023.

Departementet skriver i sin pressemelding at målet med utredningen har vært å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse.

Utvalget har sett på risiko og forekomst av sykdom hos kvinner og bruk av helse- og omsorgstjenester. Utvalget har også undersøkt hvordan kjønnsforskjeller og kjønns-perspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning.

Utvalget peker på fire områder som særskilt vil kreve oppfølging:

  • Kvinners helse har lav status.
  • Mangelfull samordning gir dårligere helsetjenester.
  • En sviktende kunnskapsbro er et hinder for at kunnskap når fram til tjenestene.
  • Kvinners stemmer får for lite gjennomslag.

Utvalget foreslår i alt 75 ulike tiltak for å heve kvinnehelsens status og for å styrke kjønnsperspektivet i helse.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 29. mai 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag Medisinsk fagavdeling