Høring om endringer i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) – OBS! Kort frist

Avdeling for jus og arbeidsliv

06. februar 2024

Høringsfrist 26.02.2024

Fristen er utløpt

Legeforeningen har via Akademikerne mottatt høring av  forslag til endring i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) og forslag til nye forskriftsbestemmelser fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Høringen omfatter:

  • Utvidelse av fortrinnsretten for deltidsansatte (innleie og ekstravakter og lignende) (pkt. 3)
  • Anvendelse av statlig regelverk på Jan Mayen, inkludert ansettelse på åremål (pkt. 4)
  • Utvidet rett til stilling i innleievirksomheten for innleide arbeidstakere (pkt. 5)

Når det gjelder anvendelse av statlig regelverk på Jan Mayen, omfatter forslaget også lov om offentlige tjenestetvister og forskrifter tilknyttet dette.

I tilknytning til regelverket om innleie foreslås også forskriftsendring.

Endringene som er på høring har ulike begrunnelser, hver begrunnelse utdypes ytterligere under tilhørende punkt i høringsnotatet. Kort oppsummert begrunnes det i:

- Statsansatteloven § 13 regulerer, sammen med § 8 første og fjerde ledd i forskriften til loven, fortrinnsrett for deltidsansatte mv. til utvidet stilling, og gjelder nå fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten for deltidsansatte hjemlet i arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-3 er utvidet. Forslagene i denne høringen følger opp  endringene som er gjort i aml., på enkelte punkter særlig tilpasset statlig sektor og regelverk ellers. Dette omfatter utvidelse av deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling i en statlig virksomhet, slik at fortrinnsrett ikke bare vil gjelde der hvor arbeidsgiver vurderer ny ansettelse, men også der hvor arbeidsgiver vurderer innleie for å dekke bemanningsbehovet eller har ledige ekstravakter og lignende.

- Statsansatteloven § 10 åpner for å benytte åremålsstillinger på Svalbard, jf. § 6 sjette ledd i forskriften til loven. Forslaget i høringen omfatter endringer i regelverk som vil gjøre det mulig  å ansette statsansatte på åremål også på Jan Mayen, for et begrenset antall arbeidstakere. Dette omfatter at statlig regelverk gis anvendelse på Jan Mayen og en særlig regulering i statsansatteloven og forskriften til loven.

- Statsansatteloven § 11 fjerde ledd gir innleide etter paragrafens første ledd rett til å velge fast ansettelse i innleievirksomheten etter mer enn tre års sammenhengende innleie. Første ledd åpner for innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) der  hvor det kan avtales midlertidig ansettelse etter lovens § 9 første ledd bokstav b, dvs. i vikariat. Forslaget i høringen omfatter en utvidelse, slik at rett til å velge fast ansettelse også skal gjelde innleie etter § 11 annet ledd, dvs. der hvor arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjoner i virksomheten skriftlig har avtalt tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i § 11 første ledd.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret. Høringen vil bli svart ut til Akademikerne.

Les mer på siden til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 26. februar 2024. Vi har forståelse for at høringen er sendt ut med kort frist, men håper så mange som mulig har anledning til å svare ut høringen. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Nina Bergsted | Avdeling for jus og arbeidsliv