Høringsinnspill til Helse- og omsorgskomiteen vedrørende Dok 8:129 S om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt.

28. februar 2018

Dokument 8:129 S (2017–2018) – Representantforslag om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt

Legeforeningen setter pris på engasjementet Helse- og omsorgskomiteen viser i arbeidet med å forbedre og utvikle fastlegeordningen og de kommunale legetjenestene. Legeforeningen ønsker med dette å komme med noen skriftlige innspill til forslaget om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt.

 

  1. Riktig å utsette kravet til 2020

Etter at representantforslaget ble lagt frem, har helseministeren utsatt kravet om at leger som ikke oppfyller kravene til å ha selvstendig vakt, skal ha bakvakt med utrykningsplikt, til 2020. Legeforeningen mener dette er en god og riktig vurdering av helseministeren, og at intensjonen i komiteens forslag er ivaretatt gjennom denne utsettelsen.  Legeforeningen forventer nå at partene i det nyopprettede trepartssamarbeidet bruker tiden frem til 2020 til å komme frem til løsninger som kan sikre at uerfarne leger får nødvendig støtte og veiledning, men uten å legge sten til byrden for leger med allerede høy vaktbelastning. Prosessen og arbeidet med akuttmedisinforskriften understreker behovet for å ha en arena der tiltak kan drøftes i fellesskap nettopp for å unngå at vi får løsninger som fører til det motsatte og hindrer nødvendig fremdrift i arbeidet med å utvikle legetjenestene i kommunene.

 

  1. Bakvakt på telefon kan være antirekrutterende

Legeforeningen mener samtidig at ideen om kompetansekrav er god. Ferske leger skal slippe å ha ansvar for legevakten uten tilgang på god veiledning. I en tid der rekruttering til fastlegeordningen blir stadig vanskeligere, er skrekken for å jobbe alene på legevakt med begrenset erfaring i bagasjen en viktig årsak. Vi trenger derfor tiltak som fører til at uerfarne leger får nødvendig hjelp og støtte, men uten å pålegge allerede pressede fastleger å jobbe enda mer. Som en løsning på dette foreslår representantene å erstatte plikten om bakvakt med utrykningsplikt med en ordning der bakvakt med lokalkunnskap og selvstendig vaktkompetanse er tilgjengelig på telefon. Legeforeningen mener dette er feil vei å gå. Vi frykter at kommuner og store legevaktdistrikter vil velge denne minimumsløsningen fremfor mer ressurskrevende, men kvalitetshevende bakvaktsløsninger. Legeforeningen anbefaler derfor at dette forslag frafalles, og mener det bør være opp til partene å komme frem til gode løsninger som sikrer at alle hensyn blir godt ivaretatt.

 

Et konkret forslag fra Legeforeningen, er at man ser nærmere på den unntaksordning som det allerede åpnes for i akuttmedisinforskriften § 7 tredje ledd. Her er det beskrevet at kommuner, for å oppfylle bakvaktsplikten, kan innlede samarbeid om lege i bakvakt i legevaktsentral. Premissene for en slik ordning er imidlertid ikke angitt i forslaget. Vi ser for oss at man bør kunne bygge ut bestemmelsen for å tydeliggjøre når en slik ordning kan være aktuell, på hvilke vilkår og hvordan kvaliteten i legevakttilbudet i disse situasjonene best mulig kan sikres. Legeforeningen mener det er behov for nytenkning og videreutvikling av legevaktordningen, og at det reetablerte trepartssamarbeidet mellom KS, Staten og Legeforeningen må brukes aktivt i dette arbeidet.

  

For øvrig vil Legeforeningen minne om vår innspillsrapport om legevakt der vi foreslår en rekke tiltak som vi mener vil heve kvaliteten på legevakttjenesten. Kommunene har det endelige ansvaret for å sikre innbyggerne en forsvarlig legevakttjeneste. Dette ansvaret har ikke blitt godt nok ivaretatt og kvaliteten i legevakttjenesten varierer for mye. Det er på tide å legge bak seg restene av en tradisjon der legevakten er den enkelte lege og sykepleiers ansvar, mens kommunene kun skal administrere ordningen. Det trengs bedre bemanning, gode prioriteringsverktøy, tilgang på̊ utrykningskjøretøy og et godt samarbeid med fastlegene.

 

Innspillrapporten "En legevakt for alle, men ikke for alt" er tilgjengelig på våre nettsider: http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Statusrapporter/Legevakt-for-alle---men-ikke-for-alt/