Legeforeningens innspill Dok 8.224 S om luftambulansetjenesten

22. mai 2018

Legeforeningens innspill til høring om luftambulansetjenesten, Dok 8:224 S (2017-2018))

Legeforeningen er bekymret for akuttberedskapen i Nord-Norge og lufttransporten av pasienter etter akutt pilotmangel og nedetid for flere ambulansefly. Utviklingen i saken gjør at det haster med å finne en snarlig løsning. Legeforeningen tar forbehold for at vi ikke kjenner alle detaljer i saken og rundt gjennomføringen av anbudskonkurransen. Vi stiller likevel spørsmål ved hvilke risiko- og sårbarhetsanalyser som lå til grunn for anbudskonkurransen, og hvordan hensynet til kvalitet, trygghet og tilgjengelighet er vurdert av helseforetaket. Luftambulansetjenesten i Helse Nord opererer under de vanskeligste forhold.

Vårt utgangspunkt nå er at en situasjon med redusert tilgjengelighet av fly og piloter er uholdbar for pasientsikkerheten. Ved gjennomføring av anbudsprosesser i den offentlige helsetjenesten må hensynet til faglighet, stabilitet og trygghet være førende prinsipper. I kritiske beredskapsfunksjoner, som de prehospitale tjenestene, må kvalitet vektlegges i vesentlig større grad enn pris. Muligheten for virksomhetsoverdragelse bør være en viktig del av vurderingen. Legeforeningen har tidligere advart mot mulige negative konsekvenser av anbudskonkurranser som ikke tar hensyn til disse sentrale premissene. Opplysningene i saken så langt tyder på at kvaliteten på tilbudet er blitt nedprioritert i gjennomføringen av anbudskonkurransen.

Tillit og forutsigbarhet

Helsetjenesten er til enhver tid avhengig av at både befolkningen og ansatte har tillit til at kompetanse, kvalitet og kapasitet er ivaretatt på en god måte. Stabile og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår er helt avgjørende for å beholde og rekruttere spisskompetanse. Det kan ikke planlegges med for høy risiko ut fra rene økonomiske hensyn. Legeforeningen forutsetter at helseforetaket og helseministeren følger opp saken, og finner løsninger slik at akuttberedskapen i luftambulansetjenesten gjenopprettes.

 

Legeforeningen viser for øvrig til høringsinnspill fra Finnmark legeforening, vedlagt i sin helhet til vårt innspill til komiteen.     

 

Med vennlig hilsen,
Den norske legeforening
Marit Hermansen, president

 

Finnmark legeforening sitt innspill til Den norske legeforening vedrørende luftambulansetjenesten.

 

Finnmark legeforening har med økende bekymring fulgt den tiltagende mangelen på tilgjengelige ambulansefly i regi av helseforetakene gjennom de siste månedene. Finnmark legeforening ser at det foreligger en klar sammenheng mellom skifte av operatør og mangelen på tilgjengelige piloter. Legeforeningen vil i denne sammenheng få komme med følgende syn:

 

  1. All luftambulansetjeneste, inkludert ambulanseflytjenesten, er å anse som en del av det offentlige helsetjenestetilbudet. Det må derfor, på linje med all annen offentlig helsetjeneste sikres størst mulig grad av faglighet, stabilitet og trygghet også for denne del av den offentlige helsetjenesten over tid. Legeforeningen vil påpeke at selve anbudsprinsippet kan motvirke målsetningen om faglig stabile helsetjenester med langsiktige målsetninger, fordi kvalitet og pris innbyrdes kan komme i konflikt med hverandre. Kvaliteten taper når det legges for stor vekt på pris. Legeforeningen vil derfor tilrå offentlig eierskap også til denne typen tjenester, jamfør ambulansebiltjenesten.

 

  1. Når anbudsprinsippet først er lagt til grunn, mener Legeforeningen at det er av avgjørende betydning for å sikre stabilitet på tjenesten ved overgang fra en operatør til en annen at virksomhetsoverdragelse er en forutsetning som legges inn i anbudet, slik at det personellet som har sin ansettelse innen operatørselskapet, inkludert flyets piloter, gis tilbud om videre ansettelse minst på de vilkår de hadde hos tidligere operatør før ny operatør overtar kontrakten.

 

  1. Selv om virksomhetsoverdragelse ikke har vært lagt inn som premiss i den anbudsrunden som førte til at Babcock har fått oppdraget som ny operatør fra 1. Juli 2019, så mener Legeforeningen at for å oppnå snarest mulig stabilitet og forutsigbarhet for ambulanseflytjenesten må premisser omkring virksomhetsoverdragelse nå legges til grunn for de avtaler som skal inngås mellom Babcock og ansatte piloter hos Lufttransport AS.

 

  1. Dersom det ikke er mulig å oppnå stabilitet for fly operativt personell i den gjenværende kontraktsperioden for Lufttransport, så mener Legeforeningen at Helsedepartementet bør instruere Helseforetakene i å si opp kontrakten med Babcock, og at nåværende operatør midlertidig får videreført kontrakten i påvente av at helseforetakene kommer fram til en langsiktig, stabil, og faglige god løsning for ambulanseflytjenesten. Legeforeningen mener at det bør vurderes å organisere ambulanseflytjenesten som et offentlig selskap direkte inn under helseforetakene.

 

Loppa, Finnmark 22.05.18

Finnmark legeforening
Paul Olav Røsbø, leder.

 

 

 

  •