Skriftlig innspill til helse- og omsorgskomiteen om Dok 8:141 S (2017–2018) – Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

05. april 2018

Dokument 8:141 S (2017–2018) – Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

Legeforeningen takker for muligheten til å kommentere representantforslaget om endringer i alkoholpolitikken. Rusdebatten har som regel omhandlet bruk og misbruk av illegale rusmidler. Legeforeningen mener det er på høy tid at samfunnsmessige konsekvenser av bruk og misbruk av lovlige rusmidler også settes på dagsorden. Alkoholbruk er en viktig risikofaktor for både kroppslige og psykiske helseplager. Overforbruk eller misbruk av alkohol er et omfattende samfunnsproblem som ikke kun rammer den enkelte, men også personer i nære relasjoner til den som drikker for mye. Legeforeningen har derfor nylig publisert et policynotat der vi foreslår en rekke tiltak for å redusere bruk og skadevirkninger av alkohol[1]. Det er gledelig å se at flere av forslagene sammenfaller med punktene i representantforslaget. Vi stiller oss generelt positive til de fremsatte forslagene og vil i det følgende fremheve tre punkter vi mener er av særlig betydning.

 

 1. Økt tilgang på alkohol øker faren for misbruk. Taxfreesalget av vin og øl har økt kraftig i perioden 2010-2015, og endringene i tollfri kvote fra 2014 innebærer at hver voksen nå kan ta med seg inntil 4,5 liter vin eller 6,5 liter øl tollfritt fra utlandet. Ordningen innebærer en åpenbar svekkelse av alkoholpolitikken, og den kan medvirke til høyere forbruk og økt risiko for skadelig bruk eller avhengighet.
  1. Legeforeningen anbefaler derfor å avvikle taxfree-ordningen for alkohol, sekundært at Vinmonopolet overtar driften. Vinmonopolet har en stor oppslutning i befolkningen. Det har en viktig samfunnsrolle i å opprettholde salgs- og markedsføringskontroll av alkoholholdig drikke og det er et godt virkemiddel for å forebygge alkoholrelaterte skader og problemer.
  2. Legeforeningen støtter representantforslaget om å reversere endring i taxfree-reglene fra 2014, der tobakkskvote kan byttes i høyere alkoholkvote.
  3. Legeforeningen støtter representantforslaget om å redusere maksimal skjenketid med en time og anbefaler for øvrig at dagens begrensninger for alkoholutsalg i butikk bør videreføres.

 

 1. Økt kunnskap om mulige skadevirkninger er en forutsetning for å få ned alkoholforbruket i befolkningen
  1. Legeforeningen støtter representantforslaget om en tydeligere merking av all alkoholholdig drikke. Merkingen bør vise både innhold, kalorinivå, enhetsmengde og helseadvarsel for personen selv og omgivelsene, herunder fare for skade på foster.
  2. Legeforeningen støtter representantforslaget om å sette ned et offentlig utvalg for å utrede samfunnsmessige konsekvenser av alkoholbruk.

 

 1. Forebyggende arbeid er et samfunnsansvar. Legeforeningen mener det er behov for å styrke arbeidet for å unngå overforbruk av alkohol som får alvorlige konsekvenser for den enkelte og omgivelsene. Forebygging kan skje på mange arenaer: i skolen, gjennom organiserte fritidsaktiviteter og på arbeidsplassen
  1. Legeforeningen støtter derfor representantforslaget om å øke bevisstheten rundt holdninger til alkohol i idretten og arbeidslivet
  2. Legeforeningen vil oppfordre til en kulturendring når det gjelder servering av alkohol ved sosiale sammenkomster på arbeidsplassen. Aktuelle tiltak er å begrense antall alkoholenheter som serveres og alltid tilby likeverdige alkoholfrie alternativer til samme tid og med samme fagkunnskap som den alkoholholdige drikken.

 

 

[1] Legeforeningens policynotat 4/2018. Alkohol – sju steg for større måtehold.