Skriftlig innspill til Helse- og omsorgskomiteen vedrørende Dok 8:129 S (2017–2018) – Representantforslag om demokrati- og ledelsesreform i offentlige sykehus med innføring av tillitsbasert stedlig ledelse.

01. mars 2018

Dokument 8:129 S (2017–2018) – Representantforslag om demokrati- og ledelsesreform i
offentlige sykehus med innføring av tillitsbasert stedlig ledelse

Legeforeningen stiller seg bak og støtter representantforslaget om en tillitsreform i offentlig
sektor, herunder spesielt helse- og omsorgstjenesten. Helsetjenesten har de siste årene vært
preget av ulik virkelighetsoppfattelse mellom ansatte og ledere, konflikt og synkende tillit. Et
godt fungerende trepartssamarbeid vil bidra til at man i fellesskap finner de gode løsningene.
Legeforeningens vurdering er at en tillitskommisjon vil kunne bidra konstruktivt med
kunnskap og tiltak vedrørende arbeidssituasjonen i helse- og omsorgstjenestene.

  • En tillitskommisjon nedsettes med bred deltakelse fra arbeidslivets parter i
    helsetjenesten, og med mandat til å utvikle gode modeller for medbestemmelse, tillit og


Legeforeningen deler representantenes syn om behovet for stedlig ledelse ved alle norske
sykehus. Det er viktig at den stedlige lederen er en reell leder med et tydelig mandat.
Tilbakemelding fra en rekke tillitsvalgte ved sykehus over hele landet viser varierende praksis
på stedlig ledelse. I Sykehuset Innlandet er større enheter slått sammen til færre divisjoner. Det
kan eksempelvis pekes på at sykehusene på Lillehammer og Gjøvik er slått sammen til én
divisjon med én ledelse. Det samme gjelder sykehusene på Hamar og Elverum. Disse
sykehusene er forholdsvis store enheter. Enkelte avdelinger er også på flere steder med en
ledelse. Ved Volda og Molde sykehus er det stedlige «sykehuskoordinatorer». Disse skal i
følge direktør representere stedlig ledelse, men mandatet er uklart, og de fungerer i stor grad
som avanserte sekretærer uten noen form for makt eller ansvar. Stedlig ledelse på
avdelingsnivå blir umulig når avdelingene strekker seg over flere ulike geografiske lokasjoner.
Ved Oslo universitetssykehus resulterer dette i at flere LIS ikke har stedlige ledere på
sykehuset der de jobber.

Det vises for øvrig til Legeforeningens resolusjon om stedlig ledelse, vedtatt av landsstyret i
2016:

Gode pasientforløp krever stedlig ledelse
Stedlig ledelse innebærer at det er en leder med reell beslutningsmyndighet og ansvar for
pasientbehandling, økonomi og personell. Sykehus, klinikker, avdelinger og andre
driftsenheter må ha stedlig ledelse for å fungere godt. Stedlig ledelse er vesentlig for å nå
målsettinger om god og sikker pasientbehandling, effektiv ressursutnyttelse og god
samhandling med kommunehelsetjenesten. En leder må være til stede og kjenne sine ansatte for å kunne utvikle et godt fag- og arbeidsmiljø. Fravær av stedlig ledelse medfører en rekke negative konsekvenser.

Legeforeningen vil sende et tydelig signal: Stortingets vedtak om stedlig ledelse må følges opp i praksis.

Innføring av stedlig ledelse er også et avgjørende tiltak for å bedre arbeidssituasjonen og
åpenhetskulturen ved norske sykehus. På denne bakgrunn støtter Legeforeningen prinsippet og
intensjonen bak representantforslaget.