Høring i helse-omsorgskomiteen den 12.desember 2019. Representantforslag 8:180 S om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

12. desember 2019

Høring i helse-omsorgskomiteen den 12.desember 2019. Representantforslag 8:180 S om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus.

Fra Legeforeningen møter: Marit Hermansen, president; Kristin Kornelia Utne, leder Yngre legers forening.

 

Legeforeningen viser til representantforslagets fire forslag og kommenterer disse kort hver for seg:

 

  1. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evaluering av utskrivningspraksisen på offentlige sykehus etter innføring av samhandlingsreformen og fremme konkrete tiltak for å sikre alle pasienter trygge utskrivninger og verdig transport fra sykehus.

 

Legeforeningen mener evaluering av utskrivingspraksis ved norske sykehus er et interessant tiltak. Likevel er det et løpende ansvar for helseforetakene å ha oversikt over egen praksis – utskrivingspraksis må tydelig framgå i planverk og utviklingsplaner som skal behandles i helsefellesskapene. Legeforeningen understreker at dette er samhandlingsoppgaver som krever ressurser.

 

Slik vi tolker VGs avsløringer om utskrivinger av pasienter nattestid, er dette et uttrykk for at kapasiteten i ambulansetjenesten og på sykehus er for lav. Norske sykehus har over tid gått fra drift med fokus på døgn-pasienter, til at pasienter i langt større grad behandles som dagpasienter. Dette innebærer at mange av pasientene som sendes hjem om natten aldri har vært "lagt inn" på en avdeling. Disse pasientene legges gjerne på såkalte observasjonsplasser, i påvente av hjemreise.

 

  1. Stortinget ber regjeringen følge opp Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld. St. 11 (2015–2016)) og øke sengekapasiteten ved norske sykehus for å møte eldre pasienters behov.

 

Legeforeningen støtter representantforslaget om å øke sengekapasiteten ved norske sykehus slik at sykehusene oppfyller normtallet om 85 % beleggsprosent. Legeforeningen har lenge påpekt hvordan underdimensjonerte sykehus fører til ineffektiv sykehusdrift[1]. Helsetjenesten har behov for målrettede investeringer for å utbedre uhensiktsmessige sykehusbygg, for dårlig tilpasset IKT-utstyr, samt ubalansert sammensetning av kompetanse på sykehus.

 

  1. Stortinget ber regjeringen gjennom oppdragsdokument eller på annen måte slå fast at hjemtransport av pasienter fra sykehus mellom klokken 22.00 og 07.00 ikke skal tillates, og at ambulansebytter ikke skal skje. Unntak fra dette må begrunnes særskilt.

 

Legeforeningen støtter forslagsstillerne i at det er uheldig å hjemtransportere pasienter om natten. Denne praksisen må forstås som et ressursproblem. Det er vanskelig å se hvordan praksisen kan endres uten en økning av antall sengeplasser på sykehus.

 

  1. Stortinget ber regjeringen gjennom oppdragsdokument eller på annen måte sikre at pasienter, pårørende og kommunehelsetjenesten gis reell medvirkning ved utskrivning av pasienter fra sykehus.

 

Legeforeningen understreker at leger på sykehus som skriver ut pasienter gjerne har svært få alternativer. Sykehusene er bygd med en kapasitet som ikke tillater lengre pasientopphold enn i dag. Leger opplever daglig press på sengeplasser. Når regjeringen nå har opprettet helsefellesskap som et organisatorisk virkemiddel til å håndtere relasjonen mellom kommune og sykehus, har Legeforeningen en forventning om at disse utstyres med ressurser og myndighet til å skape reell medvirkning knyttet til utskrivinger.

 

[1] https://beta.legeforeningen.no/contentassets/c238e4c77fbb487c9283c01877c7be32/rapport-innspill-nasjonal-helse-og-sykehusplan-2019_-002.pdf