Høring i Stortingets justiskomite tirsdag 30. april 2019 – Prop 154 L (2016-2017)

30. april 2019

Høring i Stortingets justiskomite tirsdag 30. april 2019 – Prop 154 L (2016-2017)

Legeforeningen viser til vårt skriftlige innspill og muntlige redegjørelse under forrige høring om dette lovforslaget. Nå fremsetter Justisdepartementet på oppfordring fra Justiskomiteen et forslag om å endre ordlyd fra "alvorlig sinnslidende" til "sterkt avvikende sinnstilstand" som hovedkrav til straffrihet grunnet utilregnelighet etter Straffelovens §20.

Legeforeningen stiller seg prinsipielt positiv til den nye lovteksten, da den for det første skiller begrepet alvorlig sinnslidende i Psykisk helsevernloven som grunnlag for tvungent psykisk helsevern fra begrepet i Straffeloven som grunnlag for straffrihet. For det andre kan da sykdomstilstander som ikke regnes som psykoser, men som kan gi tilsvarende grad av endret virkelighetsforståelse og funksjonsnivå inngå i samme betegnelse.

Legeforeningen ser at arbeidet med forståelse og praktisering av begrepet «sterkt avvikende sinnstilstand» i forskrifter, rettspsykiatriske erklæringer og rettspraksis fremover blir svært viktig. Proposisjonen nevner flere eksempler på både psykiatriske og somatiske tilstander som kan medføre "sterkt avvikende sinnstilstand". Det presiseres at begrepet ikke er ment å omfatte personlighetsforstyrrelser, noe som skiller det fra anvendelsen av begrepet "alvorlig sinnslidelse" ihht Psykisk helsevernloven, som også kan gjelde enkelte alvorlige personlighetsforstyrrelser, særlig av type ustabil personlighetsforstyrrelse.