Legeforeningens innspill til dok 8.20S og dok8.6S om hemmelighold av anbudspriser på legemidler

31. januar 2019

Skriftlig innspill Dokument 8:20S og Dokument 8:6S (2018-2019)

Høring i Stortinget, Helse- og omsorgskomiteen 31.1.2019 vedrørende:

  • Dokument 8:20 S (2018-2019) Representantforslag om at hemmelighold av anbudspriser på sykehusmedisin skal opphøre og at anbudsprisen skal offentliggjøres etter forhandlingsfasen er over.
  • Dokument 8:6 S (2018-2019) Representantforslag om at Regjeringen skal sikre, gjennom sin styringsdialog med helseforetakene, at enhetspriser på legemidler i norske sykehus, som hovedregel skal være offentlige

Tillit til behandlende lege

Legeforeningen viser til representantforslagene, som begge tar til orde for åpenhet om legemiddelpriser i sykehus. Legeforeningen er grunnleggende enig med representantene i at åpenhet rundt dette er viktig. Vi vil her særlig trekke frem hensynet til dialogen og samspillet mellom pasient og behandlende lege. I kommunikasjonen mellom dem kan ikke informasjon holdes tilbake – dette vil gå utover pasientens tillit til legen. Dette gjelder særlig i spørsmål knyttet til prioritering. Vi vil her understreke at enhver form for omtrentlige angivelser av priser, forskjeller i priser og størrelsesordener ikke er godt nok. Det vil lett fremstå for pasienten som at legen holder informasjon tilbake (som hun jo da gjør). Det vil være en uholdbar situasjon at legen da må forklare pasienten at hun har taushetsplikt om prisen.

 

Fast og langvarig praksis – uklar rettstilstand

Da RHF-direktørene i 2016 bestemte at legemiddelpriser skulle holdes hemmelig i sykehus, brøt dette med en 20-år lang fast praksis. Begrunnelsen som ble gitt var lovpålagt taushetsplikt, som Hinas da hadde oppdaget. Vi vil til dette bemerke at det ikke foreligger noe klart svar i regelverket. Det er sannsynlig at disse enhetsprisene i noen situasjoner som utgangspunkt er taushetsbelagte forretningshemmeligheter. I andre tilfeller er de ikke det. I de tilfellene der de som utgangspunkt er å anse som taushetsbelagte er det likevel et uavklart spørsmål om ikke pasientens rett til informasjon som grunnlag for å realisere lovbestemte rettigheter likevel må gå foran. Pasientens rett til å klage på prioriteringsvedtak blir illusorisk dersom man ikke har tilgang på enhetsprisen. Legeforeningen mener derfor det fremdeles ikke er et godt nok grunnlag for å legge til grunn hemmelighold overfor pasienter/ pårørende, verken helt eller delvis.

 

Avgjørende at legene selv har tilgang på prisene

Det har siden 2016 vært noe usikkerhet knyttet til om man mener legene skal ha tilgang på enhetsprisene. Det fremstår nå som at man har konkludert med at de skal ha det dersom de har tjenstlig behov. Legeforeningen vil understreke viktigheten av dette. Dersom man skal sikre etterlevelse av føringene for hvilke legemidler som skal prioriteres, er det helt avgjørende at legene har tillit til systemet. Det sikrer man gjennom at de selv har tilgang på prisene. Legeforeningen vil for ordens skyld nevne at enkeltleger naturligvis ikke kan stilles til ansvar for evt brudd på denne taushetsplikten. Dette er et systemansvar.

 

Det vises for øvrig til Legeforeningens høringsbrev til Sykehusinnkjøp HF av 28.05.2018:

https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/rapport-om-handtering-av-enhetspriser-for-legemidler-og-prinsipper-for-rutiner-for-prisinformasjon/hoeringsuttalelse/