Legeforeningens innspill til dok 8.52S om åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell

31. januar 2019

Skriftlig innspill Dokument 8:52S (2018-2019)

Høring i Stortinget, Helse- og omsorgskomiteen 31.1.2019 vedrørende:

  • Dokument 8:52 S (2018-2019) Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell

 

Åpenhet om honorarer til leger fra legemiddelindustrien

Legeforeningen arbeider for full åpenhet om overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell. Etter Legeforeningens vurdering vil imidlertid målet om åpenhet nås vel så godt ved å gjøre en endring i avtalen mellom LMI og Dnlf (Avtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Den norske lægeforening om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien). Det antas å være en enklere og raskere prosess å innta en bestemmelse i avtalen som stiller krav til åpenhet om honorarer, enn å vente på en lovendring. LMI og Legeforeningen er enige om å jobbe for en endring av avtalen i tråd med ovennevnte.

 

Ved en eventuell lovfesting av åpenhet om honorarer, anbefaler Legeforeningen at man ser hen til situasjonen i Danmark og drar nytte av både positive og negative erfaringer danskene har gjort. Legeforeningen vil videre anbefale at det kritisk vurderes hvilket myndighetsorgan som skal ha ansvaret for et eventuelt register. Legeforeningen er også opptatt av ikke å få en mer byråkratiserende ordning enn nødvendig.

 

Legeforeningen støtter også punkt 2 i dok.8-forslaget. Det å oppgi og rapportere økonomiske bindinger og interessekonflikter for faglige eksperter i de offentlige komiteene for legemiddelinnkjøp (LIS-komiteer) omfattes av den generelle problemstillingen knyttet til legers offentliggjøring av industri-honorarer.