Legeforeningens innspill til Meld. St. 11. Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

30. januar 2019

Skriftlig innspill Meld. St. 11 Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Det er positivt at regjeringen legger frem årlige meldinger til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet har følgende kommentarer og betraktninger:

 

I det store og det hele tegnes et positiv bilde av helsetjenesten som ytes i Norge. Som tidligere ligger Norge i internasjonale sammenligninger på de aller fleste indikatorer i beste tredjedel av land vi blir sammenlignet med (OECD-studien «Health at a Glance 2017»). På de få områder hvor Norge scorer dårlig er det til en viss grad faglige diskusjoner om disse parametrene kan brukes som indikatorer (infeksjoner etter gastrointestinale operasjoner, bruk av benzodiazepiner). At Norge også scorer dårlig på indikatoren «pasienterfaringer med lege» viser etter vårt syn hvor presset situasjonen i deler av helsetjenesten dessverre har blitt, særlig for fastlegene.

Til tross for det positive bilde vises det i enda sterkere form enn før til delvis betydelig variasjoner i tilbud og ytelse av helsetjenester i Norge. Eksempler på variasjon er pasienter i pakkeforløp kreft, kommunale helse- og omsorgstjenester og psykisk helsevern. Utvalget er noe overrasket over at regjeringen ikke bruker Helseatlas i enda større grad for å vise til slike regionale forskjeller i behandling, men fokuserer først og fremst på kvalitetsindikatorer.

Legeforeningen jobber som kjent med å redusere unødig overdiagnostisering og overbehandling og har i 2018 startet kampanjen «Gjør kloke valg».

Legeforeningen oppfordrer til å bruke data som viser stor variasjon i oppnåelse av behandlingsresultater eller andre kvalitetsparameter å sette i gang konkrete forbedringsprosjekter. Involvering av leger spiller en sentral rolle for at denne typen forbedringsarbeid lykkes. Regjeringen burde legge i enda større grad til rette for at legene får tilstrekkelig med tid og ressurser for å kunne utføre kvalitetsforbedringsarbeid/-prosjekter ved siden av pasientbehandlingen. Legeforeningen jobber også for at SKIL (senter for kvalitet i legekontor) blir en nasjonal motor i forbedringsarbeidet i allmennlegetjenesten og legevakt. 

Legeforeningen ønsker i større grad fokus på læringsnotatene. Til tross for at det skjer delvis alvorlige hendelser ved norske sykehus er det fremdeles lite tilrettelagt for læring på tvers av helseregioner, men også på tvers av enheter på sykehuset. Det burde sikres at alle som kan ha nytte av innhold i læringsnotatene blir kjent med disse. Per i dag har man ikke en god nok definert ordning.

Legeforeningen etterlyser hvorfor stortingsmeldingen ikke kommenterer pasientsikkerhetsprogrammet, dens resultater og framtid i noe større grad. Vi er kjent med at Pasientsikkerhetsprogrammet opphører fra 1.1.2019. Det etterlyses en analyse og vurdering i stortingsmeldingen knyttet til Pasientsikkerhetsprogrammets resultater til nå, hvilke elementer man ser for seg skal videreføres og hvordan den nasjonale styring og koordinering av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring tenkes videreført når Pasientsikkerhetsprogrammet opphører.

Legeforeningen støtter i stor grad de konklusjoner som departement kommer med i oppsummeringen. Særlig ønsker vi her å påpeke viktigheten av etterlevelsen av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Vi er fornøyd med at det også i denne Stortingsmelding vises til sammenheng mellom arbeidsmiljø, kultur og pasientsikkerhet, men savner forslag til konkrete tiltak.