Legeforeningens innspill til lovforslag om e-helseloven Prop. 65 L (2019-20)

28. april 2020

Legeforeningens innspill til lovforslag om e-helseloven Prop. 65 L (2019-20)

Forslaget om ny e-helselov handler primært om å lovregulere en styringsmodell som helsesektoren i mange år har erfart at ikke virker som forutsatt. Lovforslaget tar ikke utgangspunkt i helsetjenestens hovedformål, nemlig å yte sikker og effektiv helsehjelp.
Dagens styringsmodell har ikke medført rask framdrift av digitaliseringen.
Legeforeningen anbefaler at behandlingen av lovforslaget utsettes til etter en bred evaluering av styringsmodellen.
 


Se vedlegg.