Høringsuttalelse - Prop. 5 L (2022-2023) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg)

10. november 2022

Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite 07.11.2022 – Prop. 5 L (2022-2023) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg)

Legeforeningen viser til høringsuttalelse sendt Helse- og omsorgsdepartementet den 26.06.22 om avviklingen av fritt behandlingsvalg (FBV). Våre viktigste budskap fra denne høringsuttalelsen er gjengitt i dette innspillet.

Legeforeningen gir betinget støtte til avviklingen av FBV i sin nåværende form. Vi har innvendinger til den korte tidsrammen det er lagt opp til og er opptatt av at den offentlige helsetjenesten fortsatt må suppleres med, og ha samarbeid med,  private tjenestetilbydere. Legeforeningen mener et visst innslag av private aktører i spesialisthelsetjenesten kan bidra til bedre effektivitet, kvalitet, service og tilgjengelighet for befolkningen.

Det settes for korte frister til at man får tid til å sikre at alle relevante innspill kommer frem; det er bekymringsfullt både at fristene som settes i Stortinget er korte, men også at tiden fra behandling i Stortinget til ordningen avvikles er så kort. Det er vår oppfatning at regjeringen på denne måten gjennomfører en ideologisk drevet politikk, uten at det foreligger tilstrekkelige analyser av konsekvensene og uten at det gis tilstrekkelig med tid til omstilling i tjenestene.

Legeforeningen ser med stor bekymring på hvilke konsekvenser avviklingen av FBV vil få for pasientene. Særling innen rus og psykiatri,  men også innen deler av somatisk helsetjeneste.

Avvikling av FBV innebærer et stort behov for styrking av tilbudet til pasientene. Erfaring tilsier at det tar omtrent 18 måneder å få på plass en avtale mellom et RHF/HF og en privat aktør. Det at avviklingen skjer så raskt vil medføre at pasienter mister tilbud.

Det er særlig grunn til å trekke frem rus og psykiatri, der Legeforeningen er bekymret for om RHF-ene vil rekke å få på plass et tilbud til sine pasienter. Årsakene til manglende tilbud i offentlig regi er sammensatt og dreier seg blant annet om mangel på spesialister, lokaler og ressurser forøvrig. Det er vanskelig å se hvordan dette skal kunne løses på så kort tid. Det er også grunn til å nevne at ordningen har bidratt til større utvalg i behandlingsmetoder for disse pasientgruppene, noe det vil være synd å miste.

Av somatiske helsetilbud som Legeforeningen er bekymret for vil vi særlig trekke frem konsekvenser for pasienter med kardiovaskulære diagnoser. Vår erfaring er at FBV, særlig i Helse Sør-Øst, har gjort at hjertepasienter kunne tilbys undersøkelser med kort ventetid (1-4 uker) og dermed rask avklaring av potensielt alvorlig sykdom.