Legeforeningens høringsuttalelse til Dokument 8:98 S (2021-2022), "Representantforslag om å godkjenne leger utdannet i Danmark"

10. april 2022

Legeforeningen viser til Dokument 8:98 S (2021-2022), "Representantforslag om å godkjenne leger utdannet i Danmark" og avgir følgende høringssvar.

Legeforeningen støtter forslaget om å godkjenne læringsmål i LIS1 basert på turnustjeneste fra andre EØS land, men presiserer at en slik løsning må gjelde godkjenning av turnustjeneste også fra andre EØS land, og ikke kun fra Danmark.

Bakgrunn

Europeiske land har organisert grunnutdanning sin ulikt. Noen få land krever turnustjeneste for å autorisasjon, mens de fleste ikke gjør det. Forskjeller i utdanningen skaper hindringer for mobilitet og har konsekvenser for mange av leger som studerer i særlig Danmark og Sverige. I Danmark og Sverige kreves for eksempel en ettårige turnustjenesten for å få autorisasjon.

Etter innføring av ny spesialistutdanning i Norge 1. mars 2019 må leger ta turnustjeneste i utdanningslandet og LIS1 i Norge. Innholdsmessig innebærer dette at mye av tjenesten må tas to ganger og fører til en forsinkelse i spesialistutdanningen. Dette har negative konskevenser for den enkelte. I tillegg er det samfunnsøkonomisk og helsepolitisk uheldig at disse ressursene ikke kan benyttes optimalt i helsetjenesten.

Legeforeningen har flere ganger tidligere foreslått en løsning i tråd med det aktuelle representantforslaget. Helse- og omsorgsdepartementet har nylig gitt en tilbakemelding om at de vil fastholde dagens praksis, og fortsette å kreve at leger fullfører turnustjeneste i de utdanningsland som krever det for å få autorisasjon og deretter søke på og gjennomføre LIS1.

Legeforeningen mener det er i strid med EØS-avtalens hovedel om regler om fri flyt at Norge ikke foretar en konkret vurdering av innholdet i turnustjeneste gjennomført i EØS- land opp mot LIS 1. Legeforeningen mener at kravet til en konkret vurdering kun gjelder turnsutjeneste som gjennomføres etter cand.med utdanningen, og ikke praksis gjennomført i løpet av studiet. Konkert mener vi at leger som har gjennomført turnustjeneste fra et EØS-land skal kunne søke Helsedirektoratet om en delgodkjenning  av LIS1, og at legen gis adgang til å søke rett på en stilling i utdanningens del 2 og 3. Det som eventuelt mangler av læringsmål og tjenestetid kan legen gjennomføre i løpet av spesialistutdanningen.

Det er flere fordeler med å godkjenne deler av turnustjeneste fra andre EØS land:

  • Løsningen vil hindre en (helt eller delvis) dublering av tjeneste, og
  • løsningen vil gi bedre utnyttelse av kapasiteten i LIS1- ordningen. Det er som kjent begrenset kapasitet i LIS1. I følge Helsedirektoratet var det våren 2021 1240 søkere til 544 LIS1-stillinger med oppstart 1.9.2021. 45 % av søkerne fikk tilbud om stilling.
  • Det er dårlig utnyttelse av samfunnets ressurser at leger fra disse landene ikke gis adgang til yrkesutøvelse i en spesialiseringsstilling tilpasset sin faglige progresjon og kompentanse når de kommer til Norge.
  • Helsedirektoratet har også i tidligere rapporter om LIS 1 ordningen foreslått en slik løsning.