Legeforeningens innspill til representantforslag 39 S (2022-2023)

Helsepolitisk avdeling

21. desember 2022

Legeforeningen stiller seg positive til forslaget om å legge til rette for at ABC-klinikken i Oslo kan driftes kontinuerlig.

Legeforeningen mener imidlertid at det er lite formålstjenlig at Stortinget skal detaljstyre de økonomiske prioriteringene internt på sykehusene, som for eksempel å pålegge å holde enkeltavdelinger åpne.

Legeforeningen stiller seg også undrende til at våre folkevalgte velger å fokusere på ABC-klinikken i Oslo, heller enn å ta opp de mer alvorlige bemanningsutfordringene som sykehus utenfor hovedstaden strever med. I tidligere stortingshøringer har Legeforeningen påpekt at det er stor geografisk variasjon i fødetilbudet for fødselshjelp, ref. Helseatlas for fødselshjelp (helseatlas-fodselshjelp.pdf (skde.no). Data i atlaset viser at sjansen for at kvinnen får satt i gang fødsel, epidural smertelindring eller ender opp med akutt keisersnitt avhenger av hvilket sykehus hun føder på. Vi har dessverre for lite kunnskap om årsakene til forskjellene, men de er uansett så store at vi ikke kan stå for de, eller gå ut fra at alle fødeinstitusjonene drives forsvarlig. Det ville være mer hensiktsmessig om politikerne fokuserte på dette, dvs. de geografiske forskjellene i fødetilbudet og de underliggende årsakene.

Legeforeningen tenker at den beste måten å legge til rette for kontinuerlig drift av lavrisikoenheter, er å revurdere hele finansieringen av fødselshjelpen, og å ta tydelige grep for å adressere den akutte personellmangelen, både blant leger og jordmødre. Vi stiller oss også positive til tiltak for å adressere jordmormangelen.

Legeforeningen mener imidlertid det må trekkes et klart skille mellom jordmødre på sykehus og jordmødre i kommunehelsetjenesten. Jordmødre på sykehus utfører en livsviktig oppgave som bare denne yrkesgruppen har kompetanse til. Jordmødre i kommunehelsetjenesten gjør også en viktig jobb, men det er ingen del av dette arbeidet som ikke kan ivaretas fullt ut av andre yrkesgrupper, da i første rekke fastlegene. På bakgrunn av dette bør jordmorbemanning på sykehus prioriteres framfor bemanningen i kommunene, frem til vi har forsvarlig jordmordekning på våre fødeavdelinger.

Legeforeningen mener derfor at punkt to i forslaget bør endres til «Stortinget ber regjeringen legge frem en konkret plan for å løse den akutte mangelen på jordmødre i spesialisthelsetjenesten. Regjeringen bes om å se på mulige incentiver for å trekke jordmødre til fødeavdelingene. Regjeringen bes i denne sammenheng også se på grunnbemanning, arbeidsbelastning og andre betingelser som medfører at jordmødre i dag ikke ønsker å bli i sine stillinger.»

Høringen hos stortinget: Representantforslag om å opprettholde ABC-tilbudet i Oslo som et helårig tilbud, og en plan for å løse den akutte mangelen på jordmødre

Saksbehandler

Gisle Bruknapp | Helsepolitisk avdeling