Legeforeningens innspill til Representantforslag 40 S (2021-2022) fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein

31. januar 2022

Legeforeningen takker for anledningen til å komme med innspill til representantforslaget.

Forslagsstillerne ber om at Stortinget får evalueringen av Nye metoder, gjennomført av Proba samfunnsanalyse og overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 18. november 2021, til behandling.

Legeforeningen støtter forslaget om at evalueringen av Nye metoder behandles i Stortinget. Videre støtter vi forslaget om å innlemme videreutvikling av Nye metoder i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Oppsummering av Legeforeningens innspill, budskap og tiltak
Legeforeningens kjernebudskap og forslag til tiltak kan sammenfattes i følgende punkter:

A. Styrket klinikerinvolvering i prosessene som er gjennomgående i  Nye metoder

B. Rekruttering av kliniske eksperter (også) via fagmedisinske foreninger

C. Etablering av nye dialogarenaer og kommunikasjonskanaler

D. Nasjonalt rammeverk for unntaksordninger som ivaretar individualisert og persontilpasset medisin

Styrket klinikerinvolvering, rekruttering fra fagmedisinske foreninger og etablering av dialogarenaer (punkt A-C)  vil bidra til:

  • bedre og mer faglige begrunnede beslutninger
  • forankring i klinisk fagmiljø som gir beslutningene nødvendig legitimitet
  • bedre ivaretakelse av behandlingsbehov for undergrupper av pasientgrupper gjennom differensierte beslutninger og beslutninger basert på usikker dokumentasjon grunnet små pasientgrupper
  • å etablere start-stoppkriterier i klinisk praksis
  • oppfølging/kunnskapsgenerering i klinisk praksis ved midlertidig innføring, målrettet utvelgelse av metoder som bør vurderes, prioritering og mer presise bestillinger av metodevurderinger som gir kortere saksbehandlingstid og dermed økt kapasiteten i systemet
  • å styrke implementering av beslutningene i etterkant av Beslutningsforum, og forebygge omkamper

Legeforeningen mener at styrket klinikerinvolvering enkelt kan organiseres innenfor dagens rammer for Nye metoder ved at fagmedisinske foreninger også inviteres til å oppnevne kliniske eksperter. I tillegg bør det etableres formelle samhandlingsstrukturer i form av dialogmøter, digitale dialogkanaler og såkalte horizon-scanning møter (pipeline-møter).

Legeforeningen mener at forholdet mellom Nye metoder og individuelle rettigheter (punkt D) burde vært tema i evalueringen. Vedtak i Beslutningsforum på gruppenivå overtolkes ofte av helseforetakene, noe som setter unødvendig begrensninger for enkeltpasienters behandlingstilgang. Vi foreslår at det etableres et nasjonalt rammeverk som, i tillegg til Unntaksordningen i Nye metoder, beskriver alle ordninger som muliggjør behandling som avviker fra standard behandling. Dette er også nødvendig med tanke på individualisert og persontilpasset medisin fremover. Et nasjonalt rammeverk kan fungere som beslutningsstøtte lokalt i helseforetakene.

 

Les videre i vedlagte fulltekst.