Legeforeningens innspill til om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

12. januar 2023

Legeforeningen ønsker herved å gi et skriftlig innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (2023-2032).

Legeforeningen ga også innspill til langtidsplanen i september 2021 og er glade for å se at flere av våre innspill er møtt i det nye forslaget til langtidsplan. Særlig er det bra at helse er blitt et eget satsingsområde. Det er også gledelig å se at inkludering av barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv er valgt som ett av to nasjonale samfunnsoppdrag.

Planen beskriver også satsing på forskning og kompetanseutvikling i primærhelsetjenesten, og dette støttes. På andre viktige områder er planen lite konkret når det gjelder hva som skal prioriteres og hvordan. Utfordringer med bygg av nye sykehus nevnes, men ikke spesifikt. I Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i foretakene er særlig mangel på areal til inkludering og gjennomføring av kliniske studier pekt på som hovedutfordringen for å kunne øke antall kliniske studier. Legeforeningen har påpekt at det bygges for små sykehus. Det går også utover forskningsaktivitetene. Foretakene bør tenke sømløs integrering av klinikk og klinisk forskning, slik handlingsplanen for kliniske studier legger opp til.

Den største mangelen i langtidsplanen er imidlertid at det ikke medfølger noen forpliktende finansiering.
Videre ønsker vi å påpeke at kapittelet om bærekraftige helsetjenester bør inkludere utfordringer med overdiagnostikk/overbehandling, og viser til Legeforeningens kampanje Gjør kloke valg Kloke valg | Gjør kloke valg  legeforeningen.no). Det er viktig at man ikke bruker helsetjenestenes begrensede ressurser på undersøkelser og prosedyrer som er unødvendige eller i verste fakk skadelige for pasientene.

Langtidsplanen er positiv til tilgjengeliggjøring av norske helsedata, men inneholder lite om hvordan bruk av folkehelsedata og helse- og registerdata skal reguleres. Legeforeningen støtter langtidsplanens mål om å gjøre helsedata mer tilgjengelige for forskere. Men det er viktig å sikre at våre helsedata benyttes på en bærekraftig måte som tjener befolkningen og er i fellesskapets interesser, samtidig som den norske befolkningen fortsatt bevarer tillit til det offentlige helsevesen og helseregistrene. Legeforeningen støtter ikke at kommersielle aktører skal få fri tilgang til befolkningens helsedata.

Til slutt vil vi nevne at handlingsplanen for kliniske studier er svært god. Det er bra at det henvises til denne, men denne burde fått større plass i langtidsplanen.