Legeforeningens innspill til Representantforslag om å sikre at ingen settes i økonomiske vansker på grunn av gebyrer og inkassokrav fra helseforetakene - Representantforslag 66 S (2022–2023)

Høring i Stortinget

20. februar 2023

Legeforeningen støtter forslagene 1 og 2:
1. Stortinget ber regjeringen straks evaluere helsetjenestens «ikke møtt»-gebyrer og ikke øke gebyrene før dette er gjennomført.
2. Stortinget ber regjeringen igangsette et arbeid med å beskrive entydige retningslinjer for håndteringen av unntaksordninger knyttet til «ikke møtt»-gebyret, som bidrar til mer lik praksis i
helseforetakene for skjerming av pasienter med betalingsvansker.


Legeforeningen støtter ikke forslag 3:
3. Stortinget ber regjeringen sikre at helseforetakene og helseaktører som gir tjenester etter avtale med disse, ikke benytter seg av eksterne inkassobyråer for inndriving av forfalte pengekrav.

Begrunnelse:
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) peker i sin rapport "Betalingsvansker – en pasientrisiko" på at det er sammenheng mellom betalingsvansker, uhåndterbar gjeld og helse. De problematiserer bruken av slike gebyrer og viser til at det er stor variasjon i måten "ikke møtt"-gebyret praktiseres på, både innad i hvert sykehus og mellom de ulike sykehusene. Dette kan utfordre prinsippet om likebehandling. UKOM peker også på at ordningen med "ikke møtt"- gebyr ikke er evaluert. Det er derfor ikke kjent om gebyret fører til ønsket økt
oppmøte, eller om det kan være andre tiltak som har større effekt.


Legeforeningen erkjenner at manglende oppmøte til polikliniske timer er et stort problem for en allerede presset helsetjeneste. Vi mener imidlertid at å øke gebyret for manglende oppmøte ikke er riktig løsning på problemet da dette rammer skjevt. Økte gebyrer i helsetjenesten kan bidra til at helsetjenesten forsterker, heller enn motvirker, sosiale helseforskjeller. Legeforeningen mener at man må skjerme sårbare grupper for økt egenbetaling og gebyrer, og at andre løsninger for å bedre oppmøte til polikliniske timer må prøves ut.


Legeforeningen støtter ikke forslag nr.3. Vår erfaring er at det ikke bare er pasienter med begrenset økonomi som ikke møter opp til timer, og at det fortsatt er aktuelt med gebyr. Fastleger og avtalespesialister er avhengig av å bruke eksterne inkassobyråer. For effektiv drift og mest mulig tid til pasientrettet arbeid er disse avhengige av med eksterne tjenester når det gjelder regnskap og innkreving av utestående fakturaer. Vi støtter ikke et forbud mot slike tjenester, men det kan være aktuelt å se på hvordan denne bransjen opererer. En mulighet er at Statens innkrevingssentral utreder løsninger som ivaretar pasienter med betalingsutfordringer.