SFS 2301 helsetjenesten mv

Periode: 1.1.2012-31.12.2014

SFS 2301 Helsetjenesten mv 1.1.2013 – 31.12.14

Sentral forbundsvis særavtale

SFS 2301 HELSETJENESTEN M.V.

1 Hjemmelsgrunnlag m.v.

Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A § 4, jfr § 4-3 mellom KS og

 • Delta
 • Det Norske Diakonforbund
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Fagforbundet
 • FO
 • NITO
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Radiografforbund
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • PARAT

HTAs bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder, med mindre noe annet er regulert i denne avtalen.

2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet

Særavtalen gjelder tilsatte innenfor helsetjenesten m.v. i kommuner/
fylkeskommuner/virksomheter som er medlemmer i KS' arbeidsgivervirksomhet.

Særavtalen gjøres gjeldende fra 1.1.2013 til 31.12.2014.

Særavtalen må sies opp skriftlig med minst en måneds varsel før utløpstid. Dersom avtalen ikke er sagt opp av noen av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen
med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

3 Særbestemmelser - hjelpeordninger for hjemmene

3.1 Hjemmehjelp

For overnatting på arbeidsstedet gjelder samme bestemmelser som for husmorvikarer.

3.2 Husmorvikarer

Arbeidstiden skal i alminnelighet ligge mellom kl. 06.00 og kl. 18.00.
Lørdag ettermiddag samt søn- og helgedager er fritid. Hertil kommer én fridag (virkedag) pr. måned som kompensasjon for uregelmessige spisepauser og uregelmessig arbeidstid.

Husmorvikar som pålegges å overnatte i hjemmet, godtgjøres som for hvilende vakt.
Godtgjøring for eventuelt effektivt arbeid, se HTA kap. 1 § 6 pkt. 6.5.

Dersom husmorvikaren pålegges å oppholde seg i hjemmet hele døgnet for å ha tilsyn med mindreårige barn, inngås særskilt avtale mellom kommunen og husmorvikaren/husmorvikarens tillitsvalgte for den enkelte anledning. Ved inngåelse av avtalen skal det tas hensyn til aktivt arbeid utenfor den alminnelige arbeidstid.

3.3 Gang- og reisetid

Arbeidstakere i hjemmesykepleie, hjemmehjelp og husmorvikar som har to eller flere arbeidssteder samme dag, får innberegnet i sin arbeidstid gang- og reisetid mellom disse.

4 Erstatning av materielle skader i den kommunale helsetjenesten

Private ting som tøy, ur og briller, som av klienter/pasienter blir ødelagt i tjenesten, erstattes av arbeidsgiver. Erstatningens størrelse fastsettes på grunnlag av fremlagt dokumentasjon.

5 Diverse tillegg

5.1 Helsesøster

I perioder hvor kommunen ikke har lykkes med å ha tilsatt jordmor, gis helsesøster et beredskapstillegg på minst kr. 6900 per år.

5.2 Styrer i helse- og sosialtjenesten

Tillegg for styrer ved alders-, syke-, barne-, føde-, mødrehjem o.l
Styrer som pålegges vaktplikt/hjemmevakt og/eller søndagstjeneste skal ha dette klart definert i en arbeidsplan, godkjent av institusjonens styre eller annet kompetent organ (jf. arbeidsmiljøloven § 10-3).

Som fast kompensasjon for arbeid/utrykning på vakten betales kr. 270 per vaktdøgn. Godtgjørelsen forhøyes med 100 % for vakt på søn- og helgedager og dager før disse samt 1. og 17. mai. Det samme gjelder for vakt fra fredag til lørdag når vedkommende ikke har ordinært arbeid på lørdager.

I de tilfelle der det pga. bemanningssituasjonen ikke er praktisk mulig å opprette en hjemmevaktordning fordelt på flere, gis et årlig tillegg på minst kr 35 700 per år. Tillegget er full kompensasjon for generell beredskap samt arbeid/utrykning i denne forbindelse.

6 Pensjon

Tilleggene etter denne avtalen er pensjonsgivende, jf HTA, kap 2 punkt 2.1.1 og HTA kap 3, punkt 3.7.

Merknad:

 1. Dersom arbeidet medfører risiko anbefales det at partene lokalt diskuterer tiltak som tar hensyn til dette.
 2. Lønnsfastsettelse skjer i henhold til Hovedtariffavtalen. For helsepersonell som utfører tjeneste i fengsel vurderes særskilt godtgjørelse for dette arbeidet lokalt.