Lokale forhandlinger i KS

Under de årlige lokale forhandlingene i KS-området er det viktig at tillitsvalgt har oversikt over tallgrunnlaget.

Lokale forhandlinger – åttepunkts veileder

1. Oversikt over medlemmene
Ta kontakt med kommunen og få liste over alle leger i kommunen, stillingsprosenten (dette gjelder også fastleger med deltidsstilling) og lønnsnivået (årslønn i full stilling).  

2. Vask medlemslistene
Når du sitter med kommunens navneliste over leger i kommunen, ta kontakt med register@legeforeningen.no og be om at de sender liste over registrerte medlemmer i samme kommune. Dersom det er navn som opptrer på den ene, men ikke den andre listen, må det avklares om vedkommende er medlem, eller ikke. Merk at det er Legeforeningen som forhandler, ikke Af eller LSA – alle medlemmer skal med! 

3. Delta på kurs i lokale forhandlinger

Legeforeningen og Akademikerne arrangerer kurs i lokale forhandlinger, se nettside der du melder deg på:
http://www.akademikerne.no/kurs-i-lokale-forhandlinger-i-ks-omradet2
Det arrangeres kurs over hele landet, de første fire 5. og 6. juni, øvrige 27. – 29. august. Dette bør prioriteres. Dersom du er næringsdrivende og har praksis på en kursdag, kan du sende krav om praksiskompensasjon, ta i så fall kontakt på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no i forkant av kurset!    

4. Drøftingsmøte med kommunen – HTA kap 3.2.1
Kommunen er ansvarlig for å kalle inn lokale parter til drøftingsmøte i forkant av forhandlingene, og til å kalle inn til forhandlinger. Vi vil likevel anbefale at du som tillitsvalgt gjør en henvendelse til kommune og spør om tidspunkt for drøftingsmøte, slik at du kan påvirke tidspunkt for dette. Det er av stor betydning at Legeforeningen deltar på drøftingsmøte, slik at tidspunkt for forhandlingene kan tilpasses legenes drift. Det er også her man avklarer antall forhandlingsmøter, frister for å levere krav, og tar stilling til avvikende tvisteløsning – hovedregelen er nemnd, ta kontakt med sekretariatet dersom pendelvoldgift blir foreslått. 

5. Legeforeningens krav – forankre i medlemsmassen

Landets kommuner har ulik størrelse, og medlemsmassen for Legeforeningen varierer med kommunestørrelsen. Uansett om du forhandler i en stor eller en liten kommune, bør medlemmene tas med på råd før forhandlingene. Be om innspill, lønnskrav og argumenter fra medlemmene, og bruk dette til å utforme krav på vegne av Legeforeningen – dette er kollektive forhandlinger, ikke individuelle lønnsforhandlinger. Som tillitsvalgt vil du måtte samordne og moderere krav, slik at du kan opptre med troverdighet, og stå inne for de argumentene du bruker.   

6. Økonomien i krav/tilbud – benytt excel-skjemaet
Bruk regnearket som er vedlagt. Vi er klar over at det krever litt innsats å plotte inn medlemsinformasjon og lønnsdata i forkant, men det vil betale seg når du sitter i forhandlingene, og kan legge inn tilbudene fra kommunen og se faktisk virkning av kommunens tilbud umiddelbart. Før forhandlingene starter, kan regnearket benyttes til å utforme og kostnadsberegne kravene, og til å vurdere strategien; skal det leveres krav om generelle prosentvise tillegg, eller individuell justering av lønnsnivå for den enkelte lege? Vær oppmerksom på at lønnsoppgjøret skal ha virkning fra 1. mai, med mindre noe annet er avtalt mellom partene, avvikende virkningsdato har betydning for økonomien og resultatet du oppnår.  

7. Forhandlingene – og utfallet
Alle krav og tilbud skal utveksles skriftlig, det gjør forhandlingene mer forpliktende, og forhindrer usikkerhet, og er viktig «bevis» ved en eventuell tvist. Alle krav fra Legeforeningen bør avsluttes med «med forbehold om nye og endrede krav». Dersom du er usikker på hva kommunen mener med sine formuleringer – spør, ikke anta! Dersom det kreves/tilbys prosentvis ramme/regulering, avklar om det er oppgitt som årslønnsvekst eller datolønnsvekst.
Når forhandlingene er avsluttet, og dere er kommet til en enighet (eller uenighet), skal det skrives protokoll der utfallet/resultatet av forhandlingene fremgår. Merk at det skal lages separate protokoller for kap 3 og kap 5, selv om forhandlingene føres parallelt. 

8. Brudd – tvisteløsning

Hvis dere ikke kommer til enighet (begge parter må akseptere resultatet), blir det brudd i forhandlingene. Før du som tillitsvalgt lokalt bryter, ber vi deg kontakte leder av lokalforeningen (fylkesforeningen) for å informere/drøfte, og du må gjerne også ta kontakt med sekretariatet for å få råd.
Tvisteløsningen for lokale forhandlinger i KS er lokal nemnd (HA del A § 6-2), bestående av én representant for arbeidsgiver, én representant for arbeidstaker og én nøytral oppmann, oppnevnt av partene i fellesskap – eller utpekt av kretsmekleren. «Tribunalet» avgjør lønnsoppgjøret med bindende virkning for partene. Vi anbefaler ikke at nemnden gjennomføres som pendelvoldgift (dvs. at nemnden må velge mellom arbeidsgivers siste tilbud, eller arbeidstakernes siste krav), all erfaring tilsier at en nemnd som står fritt gir Legeforeningen best resultat, og ordinær nemnd er også hovedregelen i HTA, evt. pendelvoldgift må avtales før forhandlingen starter. Videre vil vi advare mot at nemnden settes som kontorforretning (dvs. at kun oppmannen behandler tvisten, og da kun basert på skriftlig kommunikasjon). Legeforeningen har erfaring med at vi får best resultat der nemnden settes som en «mini-rettssak», dvs at partsrepresentanter møtes og argumenterer for nemnden.  

Bistand og hjelp
Vi vet at lokale forhandlinger kan være krevende, og at det ofte er godt å snakke gjennom utfordringene med andre. Legeforeningen oppfordrer derfor til at lokalforeningene oppretter lokale forhandlingsutvalg som kan bistå med råd og vink.  

Videre er sekretariatet alltid beredt til å bistå, er du i forhandlinger eller i forberedelse til forhandlinger, ikke nøl med å ta kontakt om du trenger det.
Kontaktperson for lokale forhandlinger er:

Pål Alm-Kruse
Forhandlingsøkonom 
Pal.Alm-Kruse@legeforeningen.no
419 09 832