Ansatt i staten

Info om lokale lønnsforhandlinger 2014 – for tillitsvalgte

En del av årets lønnsoppgjør skal fordeles lokalt i den enkelte statlige virksomhet. For deg som er tillitsvalgt i staten betyr dette at du må forberede deg, og dine medlemmer, på prosessen.
20. august 2018

Lønnsforhandlingene i staten foregår på to nivåer. Først sentralt, der staten møter hovedsammenslutningene for å bli enige om en ramme for lønnsoppgjøret. I disse forhandlingene er Legeforeningen representert gjennom Akademikerne stat. Andre del av oppgjøret skjer lokalt i den enkelte statlige virksomhet, og i disse forhandlingene representeres Legeforeningens medlemmer av Legeforeningens hovedtillitsvalgt i virksomheten, og dennes forhandlingsutvalg.

Hva skal medlemmene gjøre?
Legeforeningen har i dag sendt ut informasjon til alle medlemmer som vi har registrert med et ansettelsesforhold i staten, der følgende er hovedbudskapet:

 1. Be om lønnssamtale – omgående
 2. Finn ut hvem som er din tillitsvalgte - omgående
 3. Lag et begrunnet lønnskrav – innen 15. august
 4. Send kravet til Legeforeningens tillitsvalgt i virksomheten – innen 15. august

Du kan se resten av medlemsbrevet her

I medlemsbrevet ligger også en lenke til Akademikernes nettsider - Lønnssamtalen.

Hva skal jeg som tillitsvalgt gjøre?
Legeforeningen anbefaler at du som tillitsvalgt følger denne prosedyren:

 1. Skaff oversikt over medlemmene og vask medlemslister - omgående
 2. Vurder å delta på forhandlingskurs - omgående
 3. Møt opp på drøftingsmøte i virksomheten
 4. Avklar evt. samarbeid med andre Akademikerforeninger
 5. Oppfordre medlemmene til å fremme krav – innen 15. august
 6. Prioriter og sett opp Legeforeningens krav
 7. Skaff oversikt over økonomien – benytt excel-skjema
 8. Gjennomfør forhandlingene

Oversikt over medlemmene
Ta kontakt med leder/personalavdeling, og be om å få utlevert liste over alle med legeutdannelse i virksomheten – eventuelt alle ansatte. Det er viktig at listen inneholder navn, stillingskode, stillingsprosent og lønnsinnplassering.

Parallelt med at du kontakter arbeidsgiver, kan du kontakte register@legeforeningen.no, presenter deg som tillitsvalgt i virksomheten, og be om å få oversendt en liste over alle Legeforeningens registrerte medlemmer i virksomheten.

Dersom listene avviker, må du avklare:

 • Om vedkommende er ansatt?
 • Om vedkommende er medlem?

Mange medlemmer, særlig de med små bistillinger i staten, glemmer å gi Legeforeningen beskjed om stillingen sin, når du avdekker disse er det viktig at register@legeforeningen.no får beskjed slik at det blir registrert.

Det er også en veldig liten andel norske leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Dersom din gjennomgang avdekker dette må du gjerne forsøke å verve vedkommende, men du skal ikke forhandle for kollegaer som ikke er medlem av Legeforeningen.

Å vite hvilke medlemmer du representerer er avgjørende – både for deg og for arbeidsgiver – og dere har en felles interesse i at dette avklares så tidlig, og så enkelt som mulig. Hvis du har behov for bistand, kontakt forhandling@legeforeningen.no

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det er Legeforeningen som har forhandlingsfullmakt, og at tillitsvalgt må ivareta alle medlemmer, uavhengig av om disse er medlemmer i Af, Of, Ylf, LVS, LSA, PSL eller Namf.

Delta på kurs i lokale forhandlinger
Legeforeningen arrangerer kurs i lokale forhandlinger for staten 10. – 12. september i Berlin. Kurset er lagt opp med praktiske øvelser, og har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakere tidligere år.

Invitasjon er sendt til alle registrerte tillitsvalgte, dersom du ikke har mottatt invitasjon, ta kontakt på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no

Les mer om kurset i lokale forhandlinger for staten.

Drøftingsmøte i virksomheten – eventuelt samarbeid
Arbeidsgiver er ansvarlig for å innkalle alle forhandlingsberettigede parter til drøftingsmøte i forkant av forhandlingene. Parter i lønnsforhandlingene lokalt er hver enkelt forening (Legeforeningen, Juristforbundet, Tekna, Psykologforeningen, etc), ikke Akademikerne – dette gjelder selv om dere har et formalisert Akademikersamarbeid i virksomheten.

Arbeidsgiver vil ofte foreslå at hovedsammenslutningsmodellen benyttes, også i de lokale forhandlingene, dvs. at Akademikerne, Unio, Ys og LO møter til forhandlinger, i stedet for foreningene. Dere står fritt til å akseptere en slik løsning, men hver enkelt forening har vetorett, og Legeforeningen sentralt fraråder bruk at hovedsammenslutningsmodellen.

Dersom du som tillitsvalgt for Legeforeningen ikke har blitt innkalt til drøftingsmøte, ta kontakt med arbeidsgiver og etterspør tidspunkt omgående.

På drøftingsmøtet vil det være naturlig å diskutere fremdriftsplan for forhandlingene, herunder hvilke dager som settes av, hvor mange runder partene ser behov for, frister for overlevering av første krav (gjensidig utveksling av krav?), avklaringer knyttet til medlemslister og hvordan disse skal utveksles/vaskes, lønnskriteriene i lokal lønnspolitikk, m.m.

Det kan også være lurt allerede på dette tidspunktet å signalisere ønske om at arbeidsgivers første tilbud ikke skal omfatte mer enn 50 % av lokal lønnspott, og at krav fra både arbeidsgiver og arbeidstakersiden skal fremgå av første tilbud.

Legeforeningen anbefaler sterkt at du tar kontakt med tillitsvalgte for øvrige Akademikerforeninger, og gjerne også tillitsvalgte for Unio, YS og LO, før drøftingsmøtet, slik at arbeidsgiversiden kan stå mest mulig samlet i krav om en god forhandlingsprosess lokalt.

Oppfordre medlemmene til å fremme krav
Som det fremgikk ovenfor har Legeforeningen sendt ut informasjon til alle registrerte medlemmer om at det er lokale forhandlinger, og oppfordret til at de leverer krav til hovedtillitsvalgt.

Det kan likevel være lurt at du som lokal tillitsvalgt også sender ut kravskjema, se lenke til høyre under Vedlegg, og oppfordre medlemmene til å fremme krav. Gjerne også vedlagt informasjon om den lokale lønnspolitikken i virksomheten.

Medlemmene bør også informeres om at hovedtillitsvalgt og forhandlingsutvalget vil foreta prioriteringer, og utforme et krav som kan forhandles på grunnlag av. Medlemmenes krav og begrunnelser vil derfor være et utgangspunkt, men ikke nødvendigvis uredigert tas med i kravet.

Dette er kollektive forhandlinger, ikke individuelle lønnsforhandlinger. Som tillitsvalgt vil du måtte samordne og moderere krav, slik at du kan opptre med troverdighet, og stå inne for de argumentene du bruker.

Økonomien i krav/tilbud – benytt excel-skjemaet
Legeforeningen har utarbeidet et excel-skjema som verktøy/bistand i forhandlingsarbeidet. Gjennom å fylle inn navn, stillingskode og lønnsinnplassering for medlemmene du forhandler for, vil du trinn for trinn i forhandlingsforløpet kunne se hva kravene beløper seg til, og prosentvis uttak for Legeforeningen.

Vi vil sterkt oppfordre til at dette benyttes, slik at du har kontroll på forhandlingsforløpet. Dersom du ikke kjenner til utgangspunktet, vil du være prisgitt arbeidsgiver, og miste kontroll på resultatet.

Gjennomfør forhandlingene
Alle krav og tilbud skal utveksles skriftlig, det gjør forhandlingene mer forpliktende, og forhindrer usikkerhet hos begge parter om hva som er fremlagt som krav og tilbud. De vil også være viktige «bevis» ved en eventuell tvist.

Alle krav fra Legeforeningen bør avsluttes med «med forbehold om nye og endrede krav». Dersom du er usikker på hva arbeidsgiver mener med sine formuleringer – spør, ikke anta!

I alle forhandlingsløp vil særmøter (møter med kun Legeforeningen og arbeidsgiver) kunne være nyttige. I plenumsrunder vil det være vanskeligere å nå frem med argumenter, og å få avklart hva arbeidsgivers holdning faktisk er.

Når forhandlingene er ferdig, forhåpentligvis med et godt resultat, skal det settes opp protokoll der alle parter som har deltatt i forhandlingene skal undertegne, og der resultatet fremgår.

Brudd – tvisteløsning
Hvis dere ikke kommer til enighet (begge parter må akseptere resultatet), blir det brudd i forhandlingene.

Tvisteløsningen er Statens lønnsutvalg. Erfaring med lønnsutvalget er at ren misnøye med resultatet sjelden fører frem, men dersom arbeidsgiver har begått saksbehandlingsfeil i forhandlingene vil sjansen være større for at resultatet kan bli opphevet. I alle tilfeller vil vi advare mot at Legeforeningen ensidig bryter, det vil fremstå mer troverdig dersom også andre foreninger bryter på det samme grunnlag.

Før du som tillitsvalgt lokalt bryter, ber vi deg kontakte leder av lokalforeningen (fylkesforeningen) for å informere/drøfte, og du må gjerne også ta kontakt med sekretariatet for å få råd.

Bistand og hjelp
Vi vet at lokale forhandlinger kan være krevende, og at det ofte er godt å snakke gjennom utfordringene med andre. Legeforeningen har derfor oppfordret til at lokalforeningene oppretter lokale forhandlingsutvalg som kan bistå med råd og vink.

Det er også mulig å kontakte tillitsvalgte for Legeforeningen i andre statlige virksomheter for å få råd og vink.

For øvrig vil sekretariatet være tilgjengelig på forhandling@legeforeningen.no for å diskutere praktiske forhold, og mer konkrete spørsmål om forhandlingene, dersom du har behov for det.