Info om lokale lønnsforhandlinger 2014 – for medlemmene

En del av årets lønnsoppgjør skal fordeles lokalt i den enkelte statlige virksomhet. For deg som er ansatt i staten betyr dette at du må engasjere deg, og levere begrunnet krav om lønnsopprykk til tillitsvalgt.

Lønnsforhandlingene i staten foregår på to nivåer. Først sentralt, der staten møter hovedsammenslutningene for å bli enige om en ramme for lønnsoppgjøret. I disse forhandlingene er Legeforeningen representert gjennom Akademikerne stat. Andre del av oppgjøret skjer lokalt i den enkelte statlige virksomhet, og i disse forhandlingene representeres Legeforeningens medlemmer av Legeforeningens hovedtillitsvalgt i virksomheten.

Hva skal jeg som er medlem gjøre?
Legeforeningen anbefaler at du som medlem følger denne prosedyren:

 1. Be om lønnssamtale – omgående
 2. Finn ut hvem som er din tillitsvalgte - omgående
 3. Lag et begrunnet lønnskrav – innen 15. august
 4. Send kravet til Legeforeningens tillitsvalgt i virksomheten – innen 15. august

Lønnssamtale
Legeforeningen anbefaler alle medlemmer å be om en lønnssamtale med sin leder. Lønnssamtalen er en rettighet som er regulert i Hovedtariffavtalen for staten § 3 nr 5:

"Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene."

Gjennom en lønnssamtale, og referat fra samtalen, vil du som medlem få mye nyttig informasjon som kan benyttes når du skal utforme lønnskravet ditt.

Når du forbereder samtalen bør du finne frem stillingsbeskrivelse, og definerte mål for stillingen. Du bør være forberedt på å snakke om din utdanning, realkompetanse, erfaring, måloppnåelse og hvordan du løser oppgavene på jobben, og bidrar til videreutvikling. Basert på dette bør du ha en forventning om lønn og andre goder som du kan diskutere med arbeidsgiver, men merk at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling. Lønnssamtalen skal mer ha preg av en «avsjekk» av hvordan du utfører dine arbeidsoppgaver.

I lønnssamtalen kan du forvente at din leder er tydelig på hvilke kriterier og mål virksomheten relaterer din lønnsplassering, og din historiske lønnsutvikling til. Du må selv kunne redegjøre for dine kvalifikasjoner og arbeidsutførelse på en saklig og realistisk måte, relatert til virksomhetens mål. Hvis du ønsker kan tillitsvalgt delta i lønnssamtalen, som bisitter, men det er ikke en forutsetning for å gjennomføre samtalen.

Samtalen bør referatføres, og du bør vurdere om referatet skal sendes din tillitsvalgt sammen med lønnskravet.

Mer om lønnssamtalen finner du på Akademikernes nettsider.

Sjekkliste for lønnssamtalen

 • Resultater og måloppnåelse
 • Vurdering av egen innsats
 • Opparbeidelse av eventuell ny kompetanse
 • Virksomhetens krav til spisskompetanse
 • Vise initiativ, fleksibilitet og selvstendighet
 • Endring av arbeidsområder eller ansvarsfelt
 • Samarbeid med kolleger, kunder, brukere eller andre

Utforming av begrunnet lønnskrav
Når tillitsvalgt skal forhandle lønn lokal, på vegne av medlemmene, er tillitsvalgt avhengig av begrunnelser for kravene. Legeforeningen har derfor utarbeidet et skjema som vi oppfordrer til å benytte. Skjemaet kan fylles ut elektronisk og sendes tillitsvalgt på epost, eller du kan skrive det ut og fylle ut for hånd.

I korte trekk må du fylle ut følgende:

 1. Personalia og kontaktinformasjon
 2. Informasjon om stillingskode, lønnsinnplassering, etc (finnes på din lønnsslipp)
 3. Begrunnelse for lønnskrav
 4. Krav om ny lønnsinnplassering

De lokale lønnsforhandlingene skal skje på bakgrunn av den lokale lønnspolitikken i virksomheten. Legeforeningen anbefaler derfor at du gjør deg kjent med den, da den kan inneholde andre elementer enn de forslagene som fremgår av vårt skjema.

På lenken til høyre finner du også en revidert lønnstabell for 2014, i denne finner du ut hva ditt lønnstrinn utgjør etter det sentrale oppgjøret, hvor mange kroner/prosent du har gått opp som følge av regulering av lønnstabellen, og hvor mange kroner/prosent du går opp avhengig av hvor mange lønnstrinn du får i de lokale forhandlingene.

Vi gjør oppmerksom på at hovedtillitsvalgt, og forhandlingsutvalget lokalt, vil måtte gjøre prioriteringer og justeringer, før de leverer krav til arbeidsgiver. At du eksempelvis ber om 10 lønnstrinn, er ikke ensbetydende med at arbeidsgiver vil bli presentert for dette kravet.

Videre er innholdet i forhandlingene lokalt taushetsbelagt, slik at tillitsvalgt ikke har anledning til å fortelle deg om forløpet – kun om resultatet. Dette er bakgrunnen for at det er viktig med gode begrunnelser for det kravet du fremmer.

Når skjemaet er ferdig fylt ut, legger du eventuelt ved referat fra lønnssamtalen, og sender til hovedtillitsvalgt for Legeforeningen i virksomheten.

Hvem er tillitsvalgt
Hvis du lurere på hvem som er hovedtillitsvalgt for Legeforeningen i din virksomhet, spør en kollega, eller spør sjefen. Du kan også finne det ut ved å gå til www.legeforeningen.no, logge inn, og trykke på «Mitt medlemskap» og se listen under «mine tillitsvalgte».

Dersom du fortsatt er i tvil, ta kontakt med Legeforeningen på tillitsvalgt@legeforeningen.no og oppgi hvor du arbeider, så vil vi videreformidle kontakt.

Dersom det ikke finnes tillitsvalgt i din virksomhet, vil vi sterkt oppfordre til at du og dine legekollegaer går sammen om sikre at det blir valgt en, slik at dere får representasjon i de lokale forhandlingene.

I virksomheter der Legeforeningen ikke har tillitsvalgte, og der det ikke lar seg gjøre å velge en, er det mulig å be om at tillitsvalgt for en annen av Akademikernes medlemsforeninger ivaretar deg og dine kollegaer. Vedkommende tillitsvalgt vil trenge en forhandlingsfullmakt fra Legeforeningen, det ordnes ved at du sender en epost til forhandling@legeforeningen.no, med kopi til den tillitsvalgte, og ber om at vi utsteder en fullmakt.

Du kan også velge å ta kontakt med din lokalforening (fylkesforening) for å be om at de bistår deg. Lokalforeningene har ansvar for de lokale forhandlingene i sitt område, men kapasiteten til å bistå er varierende.

Dersom ovenstående løsninger ikke fører frem, ta kontakt med sekretariatet på forhandling@legeforeningen.no, så vil vi søke å finne en løsning.