Rogaland A-senter

Fulltittel: Særavtale Rogaland A-senter
Tariffområde: Virke (HUK)
Avtalemotpart: Rogaland A-senter (Virke)
Avtaletype: Lokal særavtale
Periode: 01.01.21 – 31.12.22