Kunngjøring og tildeling

Nulliste

Kommunen skal søke å opprette nye avtalehjemler når det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser overfor befolkningen. Det er kommunen som avgjør lokaliseringen av nyop­prettet hjemmel. Ofte blir nye hjemler lokalisert ved eksisterende legesentre da det er en felles målsetning å redusere antallet solopraksiser. Opprettelse av nye hjemler bør tas opp i samarbeidsutvalget. Før hjemmelen lyses ut skal legene informeres, slik at kommunen etter søknad fra legene kan treffe avgjørelse om plassering av hjemmelen i en etablert praksis i samsvar med plan for legetjenesten. Ved nyopprettede hjemler vil man ved oppstart ikke ha en pasientliste, og det vil i de fleste tilfeller ta tid å opparbeide seg dette. Disse nye hjemlene kalles gjerne nullister/nullhjemler.