Basistilskudd er å anse som goodwill

I dommen om Roa Medisinske Senter AS 23. oktober i 2014 har Høyesterett avklart at en leges basistilskudd som mottas i kraft av en fastlegeavtale skal klassifiseres som goodwill, som gir rett til avskrivninger.

Skattedirektoratet har i en uttalelse 9. desember 2014 fulgt opp Høyesteretts syn.

Spørsmålet om skattemessig klassifisering av rett til basistilskudd under en fastlegeavtale har lenge vært gjenstand for diskusjon. Skatteetaten har tidligere ment at basistilskuddene skal anses som «annet immaterielt driftsmiddel», og ikke som goodwill. Konsekvensen av dette har vært at legen som overtar fastlegepraksisen ikke har kunnet kreve fradrag for avskrivninger på verdien av slike avtaler.

Noen leger tok ut søksmål mot skattemyndighetene for å få prøvd spørsmålet rettslig. En av disse gjaldt Roa Medisinske Senter AS. Saken gjaldt to leger som hadde omdannet sine enkeltpersonforetak til et aksjeselskap (Roa Medisinske Senter AS). I selvangivelsene for omdanningsåret la selskapet til grunn at også den delen av vederlaget som knyttet seg til verdien av kommunalt basistilskudd skulle klassifiseres som (avskrivbar) goodwill.

Skattemyndighetene var imidlertid uenige, og mente at delen av vederlaget som er betaling for retten til basistilskudd etter fastlegeavtalen var et «annet immaterielt driftsmiddel» som ikke kan avskrives. Høyesterett avsa dom i skattyternes favør, og ga altså medhold i at verdien av kommunalt basistilskudd ved overdragelse av legepraksis skal anses som goodwill.

Skattedirektoratet har i en publisert domskommentar (9. desember 2014) akseptert dette, og vil for fremtiden legge til grunn at den delen av vederlaget som knytter seg til retten til basistilskudd inngår i avskrivbar goodwill

Les hele uttalelsen fra Skattedirektoratet her.