Retningslinjer for nemndsbehandling - avtalespesialister

Retningslinjer for nemndsbehandling ved overdragelse av privat spesialistpraksis, ref. § 11. i rammeavtale mellom de Regionale helseforetak og Den norske legeforening.

1. Innledning

Virkeområdet og hjemmelsgrunnlag
Retningslinjene gjelder for overdragelse av privat spesialistpraksis med individuell driftsavtale med helseforetak. Hjemmelsgrunnlaget for retningslinjene er rammeavtalen mellom De regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.

Reglene ble godkjent av sentralstyret i Den norske legeforeningen den 31. oktober 2014.

Formål:
Formålet med retningslinjene er å bidra til en effektiv og rasjonell prosess for verdifastsetting av praksis i forbindelse med overdragelse.
Utgangspunktet er at tiltredende og fratredende lege avtaler
overdragsbetingelsene selv. Der hvor legene ikke blir enige om pris eller hva som er gjenstand for overdragelsen fastsettes dette ved nemnd.

Definisjoner:

Fratredende lege: Lege i privat praksis med driftsavtale som spesialist som har sagt opp eller har fått sagt opp eller hevet sin driftsavtale.

Tiltredende lege: Lege som har søkt og fått tilbud om driftshjemmel av et av de regionale helseforetakene, og som således inngår i forhandlingsprosessen.

2. Nemdsordningen

Nemndens leder og medlemmer oppnevnes av sentralstyret for to år av gangen.

Leder:

Som leder for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2024 er advokat Nils Grytten oppnevnt som leder. Vara ved inhabilitet eller annet gyldig fravær: Advokat Kjersti Patricia Amundsen.

Medlemmer:

For perioden fra 1. juli 2022 til 30. juni 2024 er følgende leger oppnevnt til å gjøre tjeneste som nemndsmedlemmer:

 • Anna Ulrika Larsson (OF)
 • Christian Bjune (PSL)

Vara ved inhabilitet eller annet gyldig fravær:

 • Ingvild Hallberg (OF)
 • Erik Dyb Liaaen (PSL)

Habilitet

Nemndsleder og - medlemmene skal straks og uoppfordret opplyse om forhold som kan være egnet til å skape berettiget tvil om upartiskhet eller uavhengighet. Dette gjelder fra oppnevningen og gjennom hele nemndsbehandlingen.

Administrering

Det inngås nærmere avtale mellom advokaten og sekretariatet i Den norske legeforening om administrering av ordningen.

3.  Iverksetting av nemndsbehandling Antall nemndsmedlemmer m.v

Nemnden skal ha én eller tre medlemmer.

Partene vurderer først om det er tilstrekkelig å ha ett nemndsmedlem.

Kommer partene ikke til enighet, settes nemnden med tre medlemmer.

Der hvor nemnden settes med tre medlemmer, velger hver part ett medlem. Nemnden ledes av jurist med mindre partene er enige om noe annet.

Opprettelse av nemndsak

Nemndsbehandling skal iverksettes dersom partene ikke blir enige innen fire uker etter at tilbud ble gitt. Ved slik uenighet har hver av partene to uker til å oversende saken til nemnd. Nemndas avgjørelse skal foreligge innen fire uker etter at saken er mottatt der, med mindre Legeforeningen og RHFet er enige om annen frist i den konkrete sak. Dette gjelder også i tilfeller hvor tiltredene lege aksepterer helseforetakets tilbud om avtalehjemmel før denne fristen er ute.

Ansvaret for iverksetting av nemdsbehandling påhviler partene, og dersom en av legene tar initiativ skal den andre medvirke. Krav om nemnd fremsettes skriftlig, og sendes avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen.

Dersom fratredene lege etter utløp av ovennevnte frist krever nemnd må tiltredene lege gi umiddelbar beskjed dersom vedkommende vil trekke seg. Dersom tiltredende lege trekker seg skal helseforetaket varsles tilsvarende. Ved passivitet anses tiltredene lege å frasi seg tilbudet og mister retten til avtalehjemmel. Helseforetaket kan da trekke tilbudet tilbake, og behandle saken på nytt.

Dersom fratredene lege nekter å la saken avgjøres av nemnd, mister denne retten til overdragelse etter rammeavtalen.

Før saken underkastes nemndsbehandling skal tiltredene lege ha akseptert helseforetakets tilbud om avtalehjemmel. Partene skal undertegne dokumentet (link til standardskjema) om at voldgiftsavgjørelse aksepteres på bakgrunn av foreliggende retningslinjer. Ytre ramme for partenes påstander skal være kjent forut for undertegning og fremgå av dokumentet. Nektelse av å inngi slik aksept, medfører at partene anses ikke å ville medvirke til buk av nemnd, jf tredje ledd, og retten til overdragelse av praksis etter rammeavtalens bestemmelse i § 11 bortfaller.

Både fratredende og overtagende lege kan endre påstanden på et hvilket som helst tidspunkt i saken, jf voldgiftsloven § 25 fjerde ledd. Nemnden kan avvise slike endringer under hensynet til sakens fremdrift eller andre tungtveiende forhold. Omfattende eller stadige endringer av påstand, særlig sent i prosessen, kan ha betydning i vurderingen av fordeling av sakskostnader jfr nedenstående bestemmelser.

4.  Utgifter

Ansvaret for kostnader

Partene må selv dekke alle kostnader forbundet med nemndsbehandling. Hver av partene er selv ansvarlig for sin andel av saksomkostningene som følge av nemndas avgjørelse.

Nemndsleder kan fastsette at partene må innbetale et passende forskudd til sikkerhet for dekning av nemndsomkostningene. Størrelsen på dette fastsettes av nemndsleder fra sak til sak. Overskytende forskudd skal tilbakebetales partene. Manglende innbetaling av krevd forskudd likestilles med manglende medvirkning til nemnd.

Fordeling av kostnadene - avtale

Partene kan avtale fritt hvordan kostnadene skal fordeles.

Fordeling av kostnader – ingen avtale

Som utgangspunkt skal saksomkostningene deles likt mellom partene. Likevel kan nemnda etter begjæring fra en part fordele kostnadene til nemnda mellom partene slik den finner riktig. Nemnda kan videre etter begjæring fra en part pålegge en annen part å dekke alle eller deler av partenes kostnader med saken dersom den finner det riktig.

Nemndas fordeling av kostnader tas inn i avgjørelsen som avslutter saken. Nemndas fordeling av kostnader mellom partene er endelig.

Nemndas honorar

Taksene gjelder fra 1. juli 2022

Leder:

Timegodtgjøring til nemndas leder er kr 2 200,- eksklusiv mva.

Øvrige medlemmer:

Privatpraktiserende leger med utgifter i praksis honoreres for møter på dagtid med den til enhver tid gjeldende sats etter salærforskriften med et tillegg på 15 %. De øvrige gis 75 % av  denne satsen.

5. Nemdas saksbehandling og avgjørelsen Nemndas saksbehandling

Hovedregelen er at nemnda avgjør saken på bakgrunn av partenes skriftlige redegjørelser, befaring og muntlig forhandlingsmøte.

Unntaksvis og såfremt partene samtykker, kan nemndsleder avholde befaring/møte med partene. En fulltallig nemnd skal like fullt delta i den øvrige del av saksbehandlingen på lik linje med leder.

Dersom nemnda ikke anser befaring og muntlig forhandlingsmøte nødvendig avgjøres saken på grunn av skriftlig behandling, så fremt ikke partene motsetter seg det.

Partene skal aktivt sørge for at kostnadene ikke blir høyere enn helt nødvendig. Nemnda kan i fordelingen av kostandene mellom partene hensyn ta at kostandene har blitt høyere enn nødvendig som følge av partenes forhold.

Det faktiske grunnlag for nemndas avgjørelse

Partene skal fremlegge skriv, hvor partenes påstand inntas. Hver av legene kan kreve at den andre legen skal gi et skriftlig tilbud eller krav, og at dette legges frem for nemnda. Tilbudet og kravet kan få betydning for fordeling av saksomkostninger.

Selger plikter å gi tilstrekkelig informasjon om sin praksis, herunder utgifter og inntekter, forpliktelser som påhviler praksisen m.v. slik at nemnda kan fatte sin avgjørelse på forsvarlig vis.

Manglende dokumentasjon kan bli tillagt negativ betydning for verdivurderingen.

Kriterier for nemndas avgjørelse

Avtalehjemler som sådan kan ikke overdras. Det er fratredende leges praksis som er gjenstand for overdragelse.

Verdsettelsen av inventar og utstyr skjer som hovedregel på bakgrunn av nemndas skjønn med mindre partene avtaler noe annet.

I henhold til rammeavtalen skal nemnda ved fastsettelse av overdragelsessummen hensynta "relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for opparbeidet praksis". Oppdrag uten tilknytning til driftsavtalen med det regionale helseforetaket regnes ikke som en del av den opparbeidede praksis som skal legges til grunn for fastsettelsen av overdragelsesummen.

Verdien av opparbeidet praksis etter rammeavtalens punkt 11.1 fastsettes etter en helhetsvurdering, og begrunnes blant annet ut fra følgende kriterier:

 • Kontinuitet
 • Kontorrutiner
 • Opplært personell
 • Lokalisering
 • Utgifter og inntekter knyttet til pasientbehandling
 • Opparbeidet pasientgrunnlag
 • Samarbeidsavtaler
 • System i praksisen. Det vil ha betydning hvorvidt slike systemer tilfredsstiller de krav som har vært stilt fra RHF, jf rammeavtalens kap 7
 • Eventuelle husleieavtaler og andre leieavtaler. Det vil ha betydning hvorvidt eventuelle lokaler er tilrettelagt for forflytningshemmede

Nemnda kan også hensynta andre relevante faktorer i den grad saksforholdet gir konkret foranledning til det.

Innholdet i nemndsavgjørelsen

Nemndsavgjørelsen utformes skriftlig. Det fastsettes en overdragelsessum innenfor rammen av partenes påstander, jfr punkt 3, femte ledd. Av hensyn til å begrense kostnadene skal den utformes kortfattet og gi en beskrivelse av:

 • Faktum
 • Hovedtrekkene av partenes anførsler samt påstander
 • Kortfattede avgjørelsesgrunner, herunder elementer i verdivurderingen
 • Slutning med oppfyllelsesfrist
 • Saksomkostningsspørsmålet, hvor resultatet inntas i slutningen, med mindre partene har inngått en avtale om disse.

Avgjørelsens rettslige status

Partene i nemndsavgjørelsen er bundet av nemndens resultat, som er å anse som en voldgiftsavgjørelse etter lov om voldgift. Nemndas avgjørelse har således samme status som en rettskraftig voldgiftsdom. Nemnda fastsetter i sin avgjørelse når overdragelsesbeløpet forfaller til betaling.

6.  Rapportering

Nemndas leder sender en kopi av avgjørelsen til Den norske legeforening ved avdeling for Jus og arbeidsliv til orientering.

7.  Ikrafttredelse

Retningslinjene trer i kraft fra 31. oktober 2014, og gjelder alle overdragelser hvor avtale om overdragelse ikke er inngått ved ikrafttredelsen. Reglene gjelder også så langt de passer der hvor nemndsbehandling er iverksatt ved ikrafttredelsen.