Retningslinjer for nemndsbehandling ved overdragelse av privat praksis i fastlegeordningen i Oslo kommune

Reglene ble godkjent av sentralstyret i Den norske legeforening den 17. oktober 2006. 
 1. Innledning

Virkeområde og hjemmelsgrunnlag

Retningslinjene gjelder for overdragelse av praksis for lege i fastlegeordningen. Hjemmelsgrunnlaget for retningslinjene er rammeavtalen for fastlegeordningen mellom Den norske legeforening og KS.  

Formål

Formålet med retningslinjene er å bidra til en effektiv og rasjonell prosess for verdifastsetting av praksis i forbindelse med overdragelse.  

Utgangspunktet er at tiltredende og fratredende lege avtaler overdragelsesbetingelsene selv. Der hvor legene ikke blir enige om pris eller hva som er gjenstand for overdragelse fastsettes dette ved nemnd.  

Definisjoner:
Fratredende lege: Lege med privat praksis i fastlegeordningen som har sagt opp sin fastlegeavtale. 
Tiltredende lege: Lege som har søkt og fått tilbud om fastlegeavtale av kommunen, og således inngår i forhandlingsprosessen.  

 1. Nemndsordningen

Ledere:
Som ledere for perioden 1. juli 2022 til 1. april 2024: advokat Nils J. Grytten og advokat Kjersti Patricia Amundsen. Advokatene gjør tjeneste i annenhver sak med mindre de blir enige om annet eller er forhindret pga særlige forhold som sykdom eller habilitet.

Sammensetning i den enkelte sak:

Hver av partene fremmer to forslag til nemndsmedlemmer i prioritert rekkefølge på bakgrunn av ovenstående liste. Nemndsleder oppnevner to medlemmer – ett på bakgrunn av tiltredende leges ønsker og ett på bakgrunn av fratredende leges ønsker.   

Habilitet
Voldgiftsdommer skal uoppfordret opplyse om forhold som kan være egnet til å skape berettiget tvil om upartiskhet eller uavhengighet. En voldgiftsdommer skal fra oppnevningen og gjennom hele voldgiftsbehandlingen straks gi opplysninger til partene om nye slike forhold.  

Administrering
Ansvaret for sammensetning av nemnd på bakgrunn av partenes innspill legges til nemndslederne. Det inngås nærmere avtale mellom advokatene og sekretariatet i Den norske legeforening om administreringen av ordningen.  

 1. Iverksetting av nemndsbehandling  

Nemndsbehandling skal iverksettes dersom partene ikke blir enige innen fem uker etter at tiltredende lege er gitt tilbud om fastlegeavtale. Dette gjelder også tilfeller hvor tiltredende lege aksepterer kommunens tilbud om fastlegeavtale før denne fristen er ute.  

Ansvaret for iverksetting av nemndsbehandling påhviler partene, og dersom en av legene tar initiativ, skal den andre medvirke. Krav om nemnd bør fremsettes skriftlig.  

Dersom fratredende lege etter utløpet av femukersfristen krever nemnd, må tiltredende lege gi umiddelbar beskjed dersom vedkommende vil trekke seg. Dersom tiltredende lege trekker seg, skal kommunen varsles tilsvarende. Ved passivitet anses tiltredende lege å frasi seg tilbudet og mister retten til fastlegeavtale. Kommunen kan trekke tilbudet tilbake og behandle saken på nytt, jf. punkt 5.6 i rammeavtalen.  

Dersom fratredende lege nekter å la saken avgjøres av nemnd, mister denne retten til overdragelse etter rammeavtalen.  

Før saken underkastes nemndsbehandling skal tiltredende lege ha akseptert kommunens tilbud om fastlegeavtale. Partene skal undertegne dokument (link til standardskjema) om at voldgiftsavgjørelse aksepteres på bakgrunn av foreliggende retningslinjer. Ytre ramme for partenes påstander skal være kjent forut for undertegning og fremgå av dokumentet. Nektelse av å inngi slik aksept medfører at parten anses ikke å ville medvirke til bruk av nemnd, jf tredje ledd.  

 1. Utgifter  

Ansvar for kostnader

Partene må selv dekke alle kostnader forbundet med nemndsbehandling. Hver av partene er selv ansvarlige for sin andel av sakskostnadene som følger av nemndas avgjørelse.  

Fordeling av kostnadene - avtale
Partene kan avtale fritt hvordan kostnadene skal fordeles.  

Fordeling av kostnadene - ingen avtale
Som utgangspunkt skal sakskostnadene deles likt mellom partene. Likevel kan nemnda etter begjæring fra en part fordele kostnadene til nemnda mellom partene slik den finner riktig. Nemnda kan videre etter begjæring fra en part pålegge en annen part å dekke alle eller deler av partens kostnader med saken dersom den finner dette riktig.

Nemndas fordeling av kostnadene tas inn i dommen eller i avgjørelsen som avslutter saken. Nemndas fordeling av kostnader mellom partene er endelig.  

Nemndas honorar

Privatpraktiserende leger med utgifter i praksis honoreres for møter på dagtid med den til enhver tid  gjeldende sats etter salærforskriften med et tillegg på 15 %. De øvrige gis 75 % av denne satsen. Nemndslederne gis et honorar per time på kr 2 200,- + mva.

 1. Nemndas saksbehandling og avgjørelsen  

Nemndas saksbehandling
Hovedregelen er at nemnda avgjør saken på bakgrunn av partenes skriftlige redegjørelser, befaring og muntlig forhandlingsmøte.  

Dersom nemnda ikke anser befaring og muntlig forhandlingsmøte nødvendig, avgjøres saken på grunnlag av skriftlig behandling.  

Nemnda skal aktivt sørge for at kostnadene ikke blir høyere enn helt nødvendig.  

Det faktiske grunnlag for nemndas avgjørelse

Partene skal fremlegge skriv, hvor partens påstand inntas. Hver av legene kan kreve at den andre legen skal gi et skriftlig tilbud/krav, og at dette legges frem for nemnda. Tilbudet/kravet kan få betydning for fordeling av saksomkostninger.  

Selger plikter å gi tilstrekkelig informasjon om sin praksis, herunder utgifter og inntekter, forpliktelser som påhviler praksisen m.v., slik at nemnda kan fatte sin avgjørelse på forsvarlig vis.  

Manglende dokumentasjon kan bli tillagt negativ betydning for verdivurderingen.  

Kriterier for nemndas avgjørelse
Fastlegeavtalen som sådan kan ikke overdras. Det er fratredende leges praksis som er gjenstand for overdragelse.  

Verdsettelse av inventar og utstyr skjer etter takst med mindre partene avtaler annet.  

Verdien av opparbeidet praksis fastsettes etter en helhetsvurdering. Som utgangspunkt er det tale om den immaterielle verdi som er skapt av fratredende og tidligere legers innsats i praksisen. Prisen begrunnes bl.a. ut fra følgende kriterier:

 • Kontinuitet
 • Type praksis (gruppe- eller solo)
 • Kontorrutiner
 • Opplært personell
 • Attraktivitet/ beliggenhet (se www.legeforeningen.no for oversikt over praksisoverdragelser)
 • Driftsresultat
 • Pasientgrunnlag (herunder stabilitet og vekst i listepopulasjon)
 • Samarbeidsavtaler
 • Systemer i praksisen (f.eks. journalsystem)
 • Husleieavtaler og andre leieavtaler  

Innholdet i nemndsavgjørelsen

Nemndsavgjørelsen utformes skriftlig. Det fastsettes en overdragelsessum innenfor rammen av partenes påstander, jf punkt 3, femte ledd. Av hensyn til å begrense kostnadene skal den utformes kortfattet og gi en beskrivelse av:

 • faktum,
 • hovedtrekk av partenes anførsler samt påstander
 • kortfattede avgjørelsesgrunner, herunder elementer i verdivurderingen
 • slutning med oppfyllelsesfrist
 • saksomkostningsspørsmålet, hvor resultatet inntas i slutningen, med mindre partene har inngått en avtale om disse.

Avgjørelsens rettslige status

Partene i nemndsavgjørelsen er bundet av nemndas resultat, som er å anse som voldgiftsavgjørelse etter lov om voldgift. Nemndas avgjørelse har således samme status som en rettskraftig voldgiftsdom. Nemnda fastsetter i sin avgjørelse når overdragelsesbeløpet forfaller til betaling.  

 1. Rapportering  

Nemndas leder sender en kopi av avgjørelsen til Den norske legeforening v/ Forhandlings- og helserettsavdelingen til orientering.  

 1. Ikrafttredelse  

Retningslinjene trer i kraft fra 1. november 2006, og gjelder alle overdragelser hvor avtale om overdragelse ikke er inngått ved ikrafttredelsen. Reglene gjelder så langt de passer der hvor nemndsbehandling er iverksatt ved ikrafttredelsen.