Husleieavtaler – råd til deg som skal leie lokaler til legevirksomhet

Som næringsdrivende lege, enten du er fastlege, avtalespesialist eller driver såkalt helprivat praksis, vil du måtte inngå avtale om kjøp eller leie av egnede lokaler. I denne artikkelen gir vi deg noen råd ved inngåelse av leieavtaler.

Husleieloven har lovregler på området, men for leie av næringslokaler som f.eks legekontor, er det stor grad av avtalefrihet. Vi redegjør ikke her for loven, men det er greit å være kjent med at den finnes, og at den vil gjelde der man ikke har avtalt unntak.

Vi gjennomgår nedenfor viktige deler av husleieavtalene man må være oppmerksom på. Det aller viktigste er å huske at både leiekontrakten og selve lokalene må være tilpasset den virksomheten som skal drives i lokalene. For eksempel må lokalene være innrettet slik at lovkrav til f.eks tilgjengelighet og taushetsplikt kan overholdes, og avtalen må ikke legge begrensninger for retten til å overdra praksis ved oppsigelse av fastlegehjemmel eller driftsavtale.

Inngåelse

Det aller viktigste – du må sette deg godt inn i avtalen FØR du inngår den. Er det bestemmelser du ikke forstår, er uenig i eller om noe er uklart formulert, er det viktig å avklare dette før avtalen inngås.

En avtale er inngått når en part aksepterer et tilbud fra den annen part. Akkurat når dette tidspunktet foreligger kan noen ganger være uklart, særlig der det har vært lengre forhandlinger om innholdet. Rådet vårt er å være tydelig overfor utleier om når man er enig om betingelsene, det vil si ikke akseptere avtalen før det aller meste er avklart. Merk at en leieavtale kan anses å være inngått FØR den er signert, gjerne ved at man i en e-post konstaterer enighet om vilkårene.

En avtale er bindende for begge parter når den er inngått. Ingen av partene kan gjøre endringer i avtalen uten at begge er enig. I noen tilfeller er det avtalt at endringer kan skje, men da er man enig om det på forhånd.

Utleiere av næringslokaler er ofte profesjonelle, og bruker ofte ganske omfattende standardavtaler. Avtalene er også ganske "utleiervennlig", f.eks ved at det gjøres unntak fra vernebestemmelser i husleieloven, og at enkeltbestemmelser går i utleiers favør. Husk at også disse leieavtalene kan forhandles, om du lykkes i å få endret avtalebestemmelser kommer an på hvilken forhandlingsposisjon du er i.

Nedenfor gjennomgår vi hvilke bestemmelser du bør være særlig oppmerksom på ved inngåelse av avtale om leie av lokaler.

Vi håper denne gjennomgangen var nyttig. Ta gjerne kontakt med Jus og Arbeidslivsavdelingen (ja@legeforeningen.no) dersom dere har spørsmål i forbindelse med inngåelse eller fortolkningen av leiekontrakter.