Oppstart nulliste

Kommunen skal søke å opprette nye avtalehjemler når det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser overfor befolkningen. Det er kommunen som avgjør lokaliseringen av nyop¬prettet hjemmel. Ofte blir nye hjemler lokalisert ved eksisterende legesentre da det er en felles målsetning å redusere antallet solopraksiser. Opprettelse av nye hjemler bør tas opp i samarbeidsutvalget. Før hjemmelen lyses ut skal legene informeres, slik at kommunen etter søknad fra legene kan treffe avgjørelse om plassering av hjemmelen i en etablert praksis i samsvar med plan for legetjenesten. Ved nyopprettede hjemler vil man ved oppstart ikke ha en pasientliste, og det vil i de fleste tilfeller ta tid å opparbeide seg dette. Disse nye hjemlene kalles gjerne nullister.

Ved oppstart av nulliste

Etablering av nulliste er ikke regulert i gjeldende regelverk. Erfaringen viser at enkelte kommuner likevel ser behovet for å sette inn tiltak, som feks:

• et tilskudd tilsvarende basistilskudd for et gitt antall pasienter i en bestemt periode, eller til legen oppnår en bestemt listestørrelse

• lån og/eller tilskudd til etablering

• dekning av utgifter i en gitt periode

• redusert åpningstid med mulighet for å ha en annen deltidsstilling i startfasen

• ekstra legevakter

• større stilling med offentlig allmennmedisinsk legearbeid i oppstartfase

Ved tilbud om nyopprettet hjemmel kan det være relevant å ta opp med kommunen om et eller flere av disse forholdene kan tilbys.

De siste årene har Helsedirektoratet gitt tilskudd til kommunene til opprettelse av ny fastlegehjemmel. Det er kommunen som må søke om tilskuddet, og det er få regler knyttet til anvendelsen av tilskuddet ut over at det skal komme nyetableringen til gode.

Vederlag for inntreden i gruppepraksis

Ved en nyopprettet hjemmel er det ingen hjemmelshaver med rett til å overdra praksis. Der den nye hjemmelen legges til en eksisterende gruppepraksis vil det være en verdi å kunne nyte godt av at forhold som utstyr, datasystem, internkontrollsystemer, hjelpepersonell osv allerede vil være på plass.

Som ny lege i en praksis kan du enten leie tilgang til tjenester, betale din andel av kost­nadene ved driften, ev betale et innskudd for å tre inn som deleier i et driftsselskap.

Vederlag for inntreden i gruppepraksisen må avtales mellom partene. Utgangspunktet bør være hvilken verdi en slik inntreden har for tiltredene lege, og en del av prinsippene for verdsettelse ved overdragelse av praksis kan benyttes.

I noen tilfeller har gruppepraksisen allerede inngått avtale med kommunen om at hjem­melen skal plasseres i praksisen. Det er uheldig dersom dette benyttes til ensidig press mot ny hjemmelshaver. Kommunen bør således ta forbehold om at det plasseringen er forutsatt av at det oppnås enighet om vilkårene for inntreden.

Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen gir ikke bestemmelser om nemndsbehandling direkte anven­delse i disse sakene, men partene kan avtale at nemnden for overdragelse av fastlege­praksis forespørres om å fastsette vederlaget dersom partene ikke blir enige. Dette bør tas opp før forhandlingene starter. Det er opp til nemnden om de ønsker å påta seg oppdraget. Rammeavtalen mellom Legeforeningen og Oslo kommune fastslår imidlertid at nemnd for overdragelse av fastlegepraksis fastsetter vederlag for inntreden i praksis når innehaver av en nyetablert hjemmel og praksisinnehaver(e) hvor hjemmel skal etableres ikke blir enige om vilkårene inne fem uker etter at bydelens tilbud er mottatt.

Merk at det ikke er anledning til å kreve vederlag for overføring av pasienter fra de etablerte listene. Det er ikke noe i veien for at de etablerte fastlegene reduserer sine lister, og at HELFO overførere disse pasientene samlet til ny lege. Dette må skje i henhold til regelverket om listereduksjon og omplassering av pasienter, jf rammeavtalen og fastlege­forskriften. En forutsetning om reduksjon og overføring av listepasienter kan imidlertid ikke inngå i verdivurderingen eller forhandling om vederlag.