Overdragelse av praksis

Rammeavtalen gir fratredende lege rett til å selge praksisen til lege som har fått tildelt hjemmelen. Formålet med reglene om overdragelse er å sikre forutsigbare og stabile rammer for drift av fastlegepraksis.