Juridisk bistand

Juridisk bistand - hva og hvordan

Legeforeningen tilbyr juridisk bistand i saker som angår ditt arbeid som lege. Her får du vite hvordan du kan kontakte oss og hvilke saker vi behandler.

En forutsetning for å motta bistand er at du er medlem av Legeforeningen. Som hovedregel gis bistanden gjennom en av sekretariatets egne jurister eller advokater. I enkelte saker er det også mulig å få dekket utgifter til bruk av ekstern advokat etter forhåndssøknad til Rettshjelpsutvalget.

Hva vi bistår med
Legeforeningen har to former for juridisk bistand. Hovedformen er direkte bistand fra Legeforeningens egne jurister eller advokater. Juristene er ansatt i Legeforeningens sekretariat i Avdeling for jus og arbeidsliv, og håndterer et bredt spekter av rettsområder. Vi gir kun bistand om rettslige spørsmål knyttet til utøvelsen av legeyrket. Rent private spørsmål, for eksempel salg av bolig, nabotvister eller bilforsikringer faller utenfor.

Legeforeningens sekretariat har bred erfaring og spesialisert kunnskap innen de fleste aktuelle saksforhold, og kan derfor ofte yte vel så god bistand som eksterne advokater. Særlig gjelder dette problemstillinger knyttet til avtaler der Legeforeningen selv er part. I tillegg har sekretariatsbistand den fordel at legen ikke betaler for den jurist- og advokatbistand som stilles til disposisjon.

Hvordan vi håndterer henvendelsen
Du kan henvende deg til oss på den måten du selv ønsker. En mulighet er å ringe sentralbordet, som vil sette deg over til en saksbehandler. En annen måte er å sende epost, eventuelt brev eller faks.

Telefonhenvendelser blir håndtert fortløpende. Skriftlige henvendelser blir registrert, og deretter fordelt til en saksbehandler som arbeider på det aktuelle rettsområdet. I tillegg blir saken tilordnet en saksansvarlig, som normalt er en av fagsjefene i avdelingen. Medlemmet forholder seg direkte til saksbehandler.

Etter at henvendelsen er innkommet og saken fordelt til saksbehandler, blir det foretatt en innledende vurdering, hvor videre sakshåndtering og bistandsnivå er en del av denne vurderingen. I noen saker gis det kun en slik innledende vurdering med en kortfattet vurdering av saken, mens andre saker resulterer i tung rådgivning, for eksempel i form av prosessoppdrag i rettssaker.

All rådgivning som gis fra sekretariatet er kostnadsfri for medlemmene. Dette gjelder også hvis det fattes beslutning om at Legeforeningen skal stille prosessfullmektig i rettssaker. Medlemmet får altså ikke utgifter til egen advokat, men det kan følge andre kostnader som legen må dekke selv eller søke Rettshjelpsordningen om å få dekket.

Om Rettshjelpsordningen
Hvis du ønsker å søke om tilskudd til bruk av ekstern advokat, må du søke Rettshjelpsordningen om støtte. Det samme kan være aktuelt hvis du ikke får den bistand som ønskes gjennom hovedordningen. Rettshjelpsordningen er et supplement til hovedordningen. Du trenger ikke søke til denne ordningen hvis du vil benytte deg av hovedordningen, det vil si direkte juridisk bistand fra Legeforeningens egne jurister/advokater.

Kontaktinformasjon

For alle henvendelser kan følgende epostadresse benyttes: legeforeningen@legeforeningen.no

Faks: 23 10 91 50 (direkte til avdeling for jus og arbeidsliv)

Telefon: 23 10 90 00 (sentralbord)

Brev sendes til: Legeforeningen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

For alle skriftlige henvendelser kan det være hensiktsmessig å angi i overskriften i brevet hva saken gjelder, for eksempel:

Fastlege - spørsmål om salg av praksis

Overlege - spørsmål om overlegepermisjon

Tilsynssak

Vi ber deg legge ved informasjon du mener er nødvendig for å vurdere saken. Eksempelvis ønsker vi å se din arbeidskontrakt ved endrede arbeidsoppgaver eller oppsigelser.