Jeg har fått en klage

Tilsynsmyndighetene

Består av Statens helsetilsyn og Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) Statsforvalteren er klage- og tilsynsinstans og fører tilsyn med barneverntjenester, sosiale tjenester i Nav, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid. Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet, og er overordnet myndighet for klager som gjelder manglende oppfyllelse av rettigheter og plikter.