Jus og arbeidsliv

Legevakt

Fastlegers rettigheter og plikter er hovedsakelig regulert i SFS 2305 for KS-området, og rammeavtalen mellom Legeforeningen og Oslo kommune for næringsdrivende leger i Oslo. I enkelte kommuner er det inngått lokale særavtaler om KAD/ØHD.

Jeg har spørsmål om

Kommunen er ansvarlig for å organisere en forsvarlig legevaktdekning hele døgnet. De fleste kommunene organiserer daglegevakten (kl. 08-16) ved at fastlegene mottar pasienter (som ikke tilhører deres fastlegeliste) på legekontoret, eventuelt slik at fastlegene kan rykke ut dersom det er nødvendig. Legevakt utenfor ordinær åpningstid (kl. 16-08) kan organiseres ved at legen har beredskapsvakt eller ved at legen er tilgjengelig på en legevaktsentral. Legen mottar vanligvis en fast beredskapsgodtgjøring og beholder egenandel, reisetillegg, skyssgodtgjøring og refusjoner. For arbeid på interkommunal legevakt (IKL) i tidsrommet kl. 23-08 er det regulert en fastlønn pr. time, og refusjoner mv. tilfaller da kommunen.

Leger som ikke er fastleger på dagtid kan i noen tilfeller være ansatte i hel/deltidsstillinger ved legevakten med egne lønnsavtaler etter hovedtariffavtalen kapittel 5, og følger da ikke særavtalens bestemmelser.

Nedenfor finner du utdypende informasjon om legevaktgodtgjøringen.

Legevakt i KS-området

Leger som deltar i kommunens organiserte legevakt på dagtid (kl. 08-16), kan være ansatt i kommunen (fastlønn) eller være næringsdrivende leger. Fastlønnede leger som deltar i daglegevakt, godtgjøres etter arbeidsavtalen. I mindre kommuner (dvs. med inntil 25 000 innbyggere) mottar næringsdrivende leger en fast beredskapsgodtgjøring per time i tillegg til at legen beholder egenandeler og refusjoner, jf. SFS 2305 pkt. 6.4. I større kommuner avtales godtgjøringen lokalt.

Næringsdrivende leger som deltar i legevaktarbeid utenfor ordinær åpningstid (kl. 16-08) mottar godtgjøring etter vaktklasser basert på gjennomsnittlig aktivitet per time. Godtgjøringen følger av SFS 2305 pkt. 8.3 som lyder:

Vaktklasse/antall min.
aktivt arbeid i gjennom-
snitt per klokketime vakt

man – fre

lør – søn

helg - høytid

 1     0 - 10 min.

173

229 263

 2    11 - 25 min.

57

 87

 100

 3    26 - 45 min.

32

 57

65

 4    over 45 min.

 0

 0

0

Legen innkrever og beholder egenandel, reisetillegg, skyssgodtgjøring og refusjon som vedkommende tilkommer etter normaltariffen.

For arbeid ved legevaktsentral etter punkt 8.2 betales i tillegg kr 56 per time.

Unntaksvis kan det være inngått en lokal avtale om godtgjøring for legevaktarbeid som fraviker SFS 2305. Dette gjelder særlig dersom arbeid på KAD/ØHD inngår som en del av legevaktarbeidet i kommunen. Kontakt din tillitsvalgte eller kommunen for å undersøke om det blitt inngått slike lokale avtaler.

Arbeid på interkommunal legevakt (IKL) i tidsrommet kl. 23-08 godtgjøres som fast timelønn basert på legevaktdistriktets innbyggertall i SFS 2305 pkt. 9.1 som lyder:

 

  Timelønn

  Timelønn spesialist

 Legevaktdistrikt

Ukedag

 Lør/søn/helg/
høytid

Ukedag

Lør/søn/helg/
høytid

 I < 30 000

535

 619

 639

 723

 II 30 000 - 60 000

708

794

 851

 934

 III 60 000 - 90 000

 903

 987

1059

1143

IV > 90 000

1058

 1142

 1269

 1353

Ved godtgjøring etter pkt. 9.1 tilfaller refusjoner og egenandeler kommunen. Også for interkommunal legevakt kan det være inngått lokale avtaler som avviker fra SFS 2305.

Heltids- og deltidsansatte leger på legevakten som ikke er fastleger kan ha inngått fastlønnsavtaler for hele døgnet etter hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 5. Dette er særlig aktuelt i de større byene hvor det er opprettet døgnåpne legevaktsentraler. I slike tilfeller følger lønnen av den enkeltes arbeidskontrakt, og arbiedstakerens rettigheter og plikter reguleres hovedsaklig av hovedtariffavtalen (HTA) og hovedavtalen (HA). Særavtalens arbeidstidsbestemmelser gjelder ikke for disse legene.

Kompetansebakvakt

Det stilles særlige krav til kompetansen for leger som skal arbeide på legevakt. Dersom legen ikke oppfyller kompetansekravene i akuttmedisinforskriften § 7, må forvakten ha en bakvakt som oppfyller kompetansekravene. Bakvaktlegen godtgjøres etter SFS 2305 pkt. 8.4 som lyder:

Bakvaktlegen gis beredskapsgodtgjøring per løpende time etter følgende skala:

man – fre

 lør – søn

helg - høytid

173

 229

263

Hvis bakvaktlegen må rykke ut for å bistå legen, utbetales bakvaktlegen et beløp fra kommunen tilsvarende trygderefusjon(-er) og egenandel(-er). Bistand per telefon godtgjøres i henhold til takst 1bd, 1bk eller 1g. Kravet må dokumenteres.

Legevakt i Oslo kommune

Det er Oslo kommune - rammeavtalen (Legeforeningen.no) som regulerer næringsdrivende legers rettigheter og plikter i forbindelse med kommunens organiserte legevakt. Satsene for godtgjøringen reguleres årlig, og følger av endrede sastser for fastleger i Oslo kommune. Pr. 1.7.2022 gjelder følgende satser:

10.5.3 Godtgjøring ved legevakt kl. 1600 – 2300 (0800-2300)
Beredskapsgodtgjøring som næringsdrivende per løpende time:
Mandag-fredag/lørdag-søndag/helg-høytid kr 115/150/170.

10.5.4 Godtgjøring ved legevakt kl 23.00-08.00
Godtgjøring som næringsdrivende per løpende time:

  • Ikke spesialist i allmennmedisin: kr 1 325
  • Spesialist i allmennmedisin: kr 1 510