Legevakt

Godtgjøring for legevaktarbeid

Kommunen er ansvarlig for å organisere en forsvarlig legevaktdekning hele døgnet. De fleste kommuner organiserer daglegevakten (kl. 08-16) ved at fastlegene kan motta pasienter på legekontoret, og/eller slik at fastlegene kan rykke ut dersom det er nødvendig. Legevakt utenfor ordinær åpningstid (kl. 16-08) kan organiseres ved at legene har beredskapsvakt eller ved at legen(e) er tilgjengelige på en legevaktsentral.

Generelt mottar næringsdrivende leger vanligvis en fast beredskapsgodtgjøring samt at de beholder egenandel, reisetillegg, skyssgodtgjøring og refusjoner. For arbeid på interkommunal legevakt (IKL) i tidsrommet kl. 23-08 er det regulert en fastlønn pr. time, og refusjoner mv. tilfaller da kommunen. Fra 2018 kan det også lokalt avtales egne lønnsavtaler etter SFS pkt. 8.4 jf. 8.2. Ansatte leger i hel/deltidsstillinger ved legevakten har egne lønnsavtaler med arbeidsgiver. Nedenfor finner du nærmere informasjon om godtgjøringen, herunder godtgjøring for bakvakt.

Merk at leger som deltar i kommunal legevakt i Oslo kommune, godtgjøres etter egne bestemmelser. Disse omtales i et eget avsnitt nedenfor.

Legevakt i KS-området

Leger som deltar i kommunens organiserte legevakt på dagtid (kl. 08-16), kan være ansatt i kommunen (fastlønn) eller være næringsdrivende leger. Fastlønnede leger som deltar i daglegevakt, godtgjøres etter arbeidsavtalen. I mindre kommuner (dvs. med inntil 25 000 innbyggere) mottar næringsdrivende leger en fast beredskapsgodtgjøring per time i tillegg til at legen beholder egenandeler og refusjoner. Den faste beredskapsgodtgjørelsen er regulert i SFS 2305 pkt. 8.3 klasse 3, jf. pkt. 6.4. I større kommuner avtales godtgjøringen lokalt.

Næringsdrivende leger som deltar i legevaktarbeid utenfor ordinær åpningstid (kl. 16-08) mottar godtgjøring etter SFS 2305 pkt. 8.3 som lyder:

Vaktklasse/antall min. aktivt arbeid i gjennomsnitt per klokketime vakt

man – fre

lør – søn

helg - høytid

1. 0 - 10 min.

118

163

187

2. 11 - 25 min.

52

81

92

3. 26 - 45 min.

30

52

60

4. over 45 min.

0

0

0

Legen innkrever og beholder egenandel, reisetillegg, skyssgodtgjøring og refusjon som vedkommende tilkommer etter normaltariffen.

For arbeid ved legevaktsentral etter punkt 8.2 betales i tillegg kr 51 per time.

Du finner mer informasjon om vaktklassene i SFS 2305 her. Unntaksvis kan det være inngått en lokal avtale om godtgjøring for legevaktarbeid som fraviker SFS 2305. Dette gjelder særlig dersom arbeid på KAD inngår som en del av legevaktarbeidet i kommunen. Kontakt din tillitsvalgte eller kommunen for å undersøke om det blitt inngått slike lokale avtaler.

Legeforeningen har de siste årene fått flere henvendelser fra medlemmer og kommuner som ønsker å inngå avtale om alternativ godtgjørelse for legene på legevakt med tilstedeplikt. Dette gjelder særlig i de lavere vaktklassene med lav aktivitet, og hvor godtgjøring for tilstedeplikten blir svært lav. En utfordring har vært at avtaleverket ikke har åpnet for slike lokale tilpasninger.

Med den nye særavtalen som nå er vedtatt, er de sentrale partene enige om å innføre en ordning hvor man lokalt kan avtale tilstedeplikt på legevakten med godtgjøring etter lokale forhandlinger. Det betyr at godtgjøringen blir i form av fastlønn. Denne fastlønnen skal forhandles lokalt (etter hovedtariffavtalen kapittel 5), og partene står friere til å fastsette lønnen enn honoreringsmodellene i den tidligere særavtalen åpnet for.

Fordi denne modellen med fastlønn er en ny måte å regulere godtgjøring på legevakt, er det i en protokolltilførsel bestemt at dette er en prøveordning som skal evalueres.

Arbeid på interkommunal legevakt (IKL) i tidsrommet kl. 23-08 godtgjøres som fastlønn etter SFS 2305 pkt. 9.1 som lyder:

 

  Timelønn

  Timelønn spesialist

 Legevaktdistrikt

Ukedag

 Lør/søn/helg/
høytid

Ukedag

Lør/søn/helg/
høytid

I < 30 000

494

572

591

668

II 30 000 - 60 000

655

773

786

864

III 60 000 - 90 000

834

912

979

1 057

IV > 90 000

978

1 056

1 172

1 250

 

Ved godtgjøring etter pkt. 9.1 tilfaller refusjoner og egenandeler kommunen. Også i disse tilfellene kan det være inngått lokale avtaler.

Heltids- og deltidsansatte leger på legevakten kan ha inngått fastlønnsavtaler for hele døgnet. Dette er særlig aktuelt i de større byene hvor det er opprettet døgnåpne legevaktsentraler. I slike tilfeller følger lønnen av den enkeltes arbeidskontrakt.

Det stilles særlige krav til kompetansen for leger som skal arbeide på legevakt. Dersom legen ikke oppfyller akuttmedisinforskriftens kompetansekrav, må forvakten ha en kvalifisert bakvakt. Bakvaktlegen godtgjøres etter SFS 2305 pkt. 8.4 som lyder:

Bakvaktlegen gis beredskapsgodtgjøring per løpende time etter følgende skala:

man – fre

 lør – søn

helg - høytid

 159

 212

 243

Hvis bakvaktlegen må rykke ut for å bistå legen, utbetales bakvaktlegen et beløp fra kommunen tilsvarende trygderefusjon(-er) og egenandel(-er). Bistand per telefon godtgjøres i henhold til takst 1bd, 1bk eller 1g. Kravet må dokumenteres.

Legevakt i Oslo kommune

Det er rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen som regulerer partenes rettigheter og plikter i forbindelse med kommunens organiserte legevakt. Satsene for godtgjøringen reguleres årlig, og følger av vedlegg til rammeavtalen. Pr. 1.7.2017 gjelder følgende satser:

10.5.3 Godtgjøring ved legevakt kl. 1600 – 2300 (0800-2300)
Beredskapsgodtgjøring som næringsdrivende per løpende time:
Mandag-fredag/lørdag-søndag/helg-høytid kr 97/128/146.

10.5.4 Godtgjøring ved legevakt kl 23.00-08.00
Godtgjøring som næringsdrivende per løpende time:

  • Ikke spesialist i allmennmedisin: kr 1 138

Spesialist i allmennmedisin: kr 1 300