Legevakt

Rett til nødvendig hvile etter legevakt

Arbeid på legevakt kommer i tillegg til fastlegens arbeid i fastlegepraksisen og ev. annet kommunalt legearbeid på dagtid. Det er dermed gjort unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeid på legevakt.

Deltakelse i legevakt i tidsrommet 16-08 kan være belastende for legen. Det generelle forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 stiller krav om at legen skal utøve sitt yrke forsvarlig. I denne vurderingen ligger også at legen må være tilstrekkelig uthvilt for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Forsvarlighetskravet vil derfor alltid sette en absolutt skranke for hvor mye legen kan arbeide, herunder om legen er tilstrekkelig uthvilt før en ny arbeidsdag.

For å bidra til at forsvarlighetskravet overholdes, er det regulert hviletidsbestemmelser i SFS 2305 pkt. 7.4. Hviletiden mellom hver vakt avhenger bl.a. av tidspunktet for vakten og om det er beredskapsplikt eller tilstedeplikt. Legen kan ha rett til praksiskompensasjon ved fri etter nattevakt. Praksiskompensasjonens størrelse fremgår av SFS 2305 pkt. 7.4 (syvende og niende ledd). En nærmere redegjørelse av regelverket følger nedenfor.

Som hovedregel skal legen "sikres minst 8 timer fri mellom to arbeidsperioder vurdert ut fra belastningen på legevakt", jf. SFS 2305 § 7.4 tredje ledd. Kravet om tilstrekkelig hvile vil f.eks være oppfylt hvis legen har vakt på kveldstid og går hjem for å sove (og har fri) før en ny vakt begynner neste morgen. Bestemmelsen viser til en hovedregel slik at unntak kan forekomme. Ettersom friperioden skal vurderes ut fra belastningen på legevakt, må det vurderes konkret om det faktisk er behov for å ta 8 timer fri både før og etter legevakt. Dette vil bero på en konkret forsvarlighetsvurdering. Dersom det er lav aktivitet på legevakten og legen gjennomgående får mye søvn i løpet av en nattevakt, vil det kunne være tilstrekkelig at vedkommende sikres et lavere antall timer fri.

Videre bør legen ha en sammenhengende "arbeidsfri periode på minst 28 timer i løpet av sju dager", jf. § 7.4 fjerde ledd. Dette er en "bør-bestemmelse" som innebærer at kommunen bør tilstrebe en arbeidsplan hvor dette er mulig. Den arbeidsfrie perioden sikter til alt arbeid, altså også legens fastlegevirksomhet selv om denne er som privat næringsdrivende. Bestemmelsen er særlig relevant i de tilfeller hvor en lege er satt opp på vakt en hel helg i tillegg til vanlig arbeid på ukedagene. Noen leger ønsker imidlertid å arbeide en sammenhengende helg med legevakt for å redusere antall helgedager spredt utover som går med til legevaktarbeid. Hvordan vaktplanen skal settes opp bør derfor drøftes i legegruppen med tillitsvalgte.

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Når legen har hatt legevakt etter ordinær åpningstid, vurderer selvstendig næringsdrivende lege selv om det er forsvarlig å behandle pasienter dagen etter, jf. § 7.4 sjette ledd. Hvis legen mener at det er nødvendig å ta helt eller delvis fri dagen etter legevakt beholder legen basistilskuddet.

Dersom legen har hatt utrykning fra beredskapsvakt etter kl. 23 foregående dag, kan legen ta 8 timer arbeidsfri dagen etter legevakt uten trekk i lønn/basistilskudd. Videre gir slik fri rett til praksiskompensasjon (forutsatt at også vilkårene i § 4.4 er oppfylt). Ved delvis fri foretas forholdsmessig avkortning, jf. § 7.4 syvende og åttende ledd. Merk at telefonhenvendelser også kan anses som "utrykning" etter en konkret vurdering. Dette gjelder særlig når det har vært hyppige telefonsamtaler gjennom vakten, eller de(n) har vært særlig belastende slik at det har gått utover legens søvn.

Legevakt med tilstedeplikt

Når legen har legevakt med tilstedeplikt utløses det en rett for leger til 8 timer arbeidsfri dersom legen (fastlønte og næringsdrivende) har hatt utrykning etter kl. 23 foregående dag. Dersom legen anser det som nødvendig med fri blir det ikke gjort trekk i lønn/basistilskudd og legen har rett til praksiskompensasjon som avkortes forholdsmessig ved delvis fri, jf. § 7.4 niende ledd.