Legevakt

Rett/plikt til å delta i kommunens organiserte legevakt

Fastleger plikter å delta i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-ordning, også utenfor ordinær åpningstid. For legevakt utenfor ordinær åpningstid (kl. 16-08) har legen i enkelte tilfeller rett til fritak fra legevakt. Dette gjelder dersom legen er over 60 år, ammer et barn under ett år eller er gravid i de siste tre månedene av svangerskape.t I andre tilfeller, kan legen søke kommunen om fritak.

Fastlegens plikt til å delta i kommunal legevakt følger av fastlegeforskriften § 13. Bestemmelsen oppstiller en plikt, men ikke en rett til å delta i kommunal eller interkommunal legevakt. Selvstendig næringsdrivende fastlege kan således ikke fremme krav om å få delta i legevaktordningen. I utgangspunktet skal alle legevaktene fordeles jevnt i legevaktordningen, men det er selvfølgelig ikke noe i veien for at legen og kommunen avtaler at vedkommende skal ta flere/færre vakter dersom det er behov for det. De nærmere reglene om organisering av legevakt i KS-området fremkommer av særavtalen mellom KS og Legeforeningen, SFS 2305. Vi har også utarbeidet en egen kommentarutgave til denne avtalen som i mange tilfeller kan være til hjelp. Rettigheter og plikter for fastleger i Oslo kommune er regulert i rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen.

Søknad om fritak fra legevakt

Utover de tilfellene som legen har rett til fritak fra legevakt etter fastlegeforskriften § 13, kan kommunen kan innvilge fritak fra legevakt når legen av "andre helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det", jf. SFS 2305 pkt. 7.2. jf. fastlegeforskriften § 13. Helsemessige grunner referer seg til sykdom hos arbeidstakeren selv, og må kunne dokumenteres med legeattest. Sosiale grunner knytter seg til forhold hos arbeidstakers familie eller nærmeste omgivelser. Ordlyden om "vektige sosiale grunner" taler for et relativt strengt vilkår for når det skal gis fritak fra legevaktarbeid. Det er med andre ord ikke enhver sosial grunn som gir fritak. Ved søknad om fritak, er det opp til kommunen å vurdere om søknaden skal innvilges. I kommuner hvor det er utfordrende å finne nok leger i vaktsjiktet, kan det være vanskeligere å få innvilget en slik søknad. En mulighet er at partene i så fall finner konkrete løsninger, f.eks. ved at man kan tilpasse hvilken vakttype man blir tildelt, reduserer antall vakter mv.

Særlig om gravides rettigheter

Merk at kvinner som er gravide i de siste tre månedene av svangerskapet kan be om fritak fra legevakt uten trekk i lønn/beredskapsgodtgjørelse. Det er viktig å være klar over forskjellen om å be om fritak fra legevakt, og å være sykemeldt fra legevaktarbeidet. Dersom det er helsemessige grunner for at den gravide ikke kan delta i legevaktarbeidet, kan vedkommende sykemeldes. Ved sykemelding kreves det selvfølgelig en sykemelding. Generelt har arbeidsgivere en tilretteleggingsplikt og det skal derfor en del til for at en arbeidstaker kun er sykemeldt fra legevaktarbeidet, men ikke fra hovedarbeidsplassen. Dette til orientering.