Legevakt

Syke- og foreldrepenger

Ved fast deltakelse i vaktsjiktet, har legen som hovedregel rett på syke- og foreldrepenger. I slike tilfeller utbetaler kommunen lønn og beredskapsgodtgjøring iht oppsatt vaktplan/ev. på lik linje som om legen hadde hatt vanlig vaktdeltakelse.

Den delen av godtgjøringen som anses som næringsinntekt, altså refusjoner og egenandeler mv., er det NAV som utbetaler. Ved sykdom utbetales 75 % av næringsinntekten fra og med 17. sykedag. Ved foreldrepermisjon utbetaler NAV i utgangspunktet 100 % av næringsinntekten. Merk imidlertid at folketrygden har et utbetalingstak på 6G. I praksis betyr det at mye av godtgjørelsen fra legevaktarbeid faller bort ved sykdom og foreldrepermisjon for leger med en samlet inntekt over 6G og som ikke er heltidsansatte i kommunen.

Dersom legen er ansatt i kommunen (for eksempel kommunelege) og mottar lønn over 6G for arbeidet, utbetaler kommunen differansen mellom reell lønn og 6G. Ved spørsmål om syke –og/eller foreldrepengegrunnlaget, anbefaler vi at du kontakter NAV.

Fastleger som deltar i kommunens organiserte legevaktordning utenfor ordinær åpningstid (mellom kl. 16-08), anses som ansatte i kommunen selv om de mottar godtgjøring som næringsdrivende. Det betyr at legens rettigheter ved sykefravær og foreldrepermisjon reguleres av Hovedtariffavtalen (HTA) og folketrygdloven (ftrl.). Hovedtariffavtalen gir arbeidstakerne vanligvis bedre rettigheter enn etter folketrygdens regler.

Særlig om sykepenger

Arbeidstakere kan ha rett til sykepenger i inntil 50 uker (dvs. 248 dager) i løpet av en treårsperiode, jf. ftrl. § 8-12. Sykepenger som kommunen er ansvarlig for å utbetale etter HTA beregnes fremover i tid. Det betyr at legen har rett til full lønn under sykdom fra første sykedag som om vedkommende hadde vært i arbeid. For den delen av inntekten som er næringsinntekt (egenandeler, refusjoner mv.) utbetales eventuelle sykepenger fra NAV. Næringsdrivende har rett på sykepenger fra 17. sykedag og utbetalingstaket på 6G vil gjelde. Vi gjennomgår dette nærmere nedenfor.

Beredskapsgodtgjørelse og fastlønn

Ansatte legers rettigheter ved sykefravær reguleres av HTA § 8. Etter bestemmelsen har legene rett til "full lønn" under sykdom fra det tidspunktet de har "tiltrådt" stillingen, jf. pkt. 8.2.1. Dette er en bestemmelse som gir bedre rettigheter enn folketrygdloven, som bl.a. har et utbetalingstak på 6G.

Med full lønn menes;
"ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan", jf. pkt. 8.1.2 jf. 8.2.2. Beredskapsgodtgjøring og fastlønn for legevakt på natt, etter SFS 2305 §§ 8 og 9, regnes derfor som ordinær lønn mv. Sykelønnen etter HTA beregnes fremover i tid. Dette innebærer at arbeidstaker har rett til full lønn under sykdom som om vedkommende var i arbeid.  Forskutteringsplikten begrenses av arbeidsavtalens varighet og/eller stønadsperioden etter folketrygdlovens regler, jf. HTA kap. 1 § 1 pkt. 1.1.

Egenandeler, refusjoner mv.

Kommunen er ikke ansvarlig for utbetaling av sykepenger som gjelder næringsinntekt fra legevaktarbeidet. Det betyr at egenandeler, refusjoner mv. utbetales direkte fra NAV hvis vilkårene for det er oppfylt. Legen har rett til 75 % av næringsinntekten fom. 17. sykedag forutsatt at legen har vært i arbeidet i minst fire uker umiddelbart før han/hun blir arbeidsufør, jf. ftrl. § 8-34 jf. 8-2. Sykepengene fra NAV utbetales etter en historisk beregning, og vi anbefaler at du kontakter NAV for beregning av ditt konkrete sykepengegrunnlag. Ytelser fra NAV har et utbetalingstak på 6G. Det betyr at dersom du mottar sykepenger (og kommunen får dette refundert fra NAV), vil næringsinntekten falle bort dersom den samlede utbetalingen fra NAV overstiger 6G.

Særlig om foreldrepenger

For å få rett til full lønn under foreldrepenger, må legen ha tiltrådt stillingen i kommunen (altså legevakten) og ha vært i inntektsgivende arbeid i seks av de siste ti månedene før stønadsperioden tar til, jf. HTA kap 1 pkt. 8.3.1. Hva som anses som "full lønn" er beskrevet i punktet "Om sykepenger" over. Oppsummert innebærer det at kommunen utbetaler foreldrepenger selv om stønadsgrunnlaget overstiger 6G. Ved midlertidige arbeidskontrakter, utbetaler kommunen full lønn så lenge arbeidsforholdet varer. Dersom en midlertidig stilling utløper under foreldrepermisjonen, overtar NAV utbetalingene for den resterende perioden (men da oppad begrenset til 6G), jf. ftrl. § 14-7.

Det utbetales også foreldrepenger for den delen av inntekten som er næringsinntekt, men oppad begrenset til 6G jf. ftrl. § 14-7 (1). Ved beregning av foreldrepenger som utbetales fra NAV, ses næringsinntekt og lønn på samlet, slik at grensen på 6G er absolutt. Forutsetning for utbetaling er, som ved vanlig lønn, at legen har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før uttak av foreldrepengene.