Legens juridiske plikter/pasientens rettigheter

Taushetsplikt, snokeforbud og unntak/utlevering av opplysninger

Taushetsplikten er basert på et verdivalg med langvarig historisk tradisjon, hvor kjernen er at enhver innbygger skal kunne oppsøke helsevesenet uten frykt for at legens rolle er en annen enn å hjelpe. Som den klare hovedregel har helsepersonell derfor en absolutt taushetsplikt om opplysninger man mottar i egenskap av å være helsepersonell. Selv om taushetsplikten sies å være absolutt, har lovgiver bestemt at det skal gjelde noen unntak fra taushetsplikten der hensynene til å gi informasjon videre veier tyngre enn hensynene til å bevare taushet.