Taushetsplikt, snokeforbud og unntak/utlevering av opplysninger

Taushetsplikt

Et sterkt person- og personopplysningsvern er ansett som grunnleggende for utøvelsen av legeyrket, og plikten til taushet har vært et sentralt prinsipp helt siden den hippokratiske legeed.

Forbud mot "urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger"("snokeforbudet")