Taushetsplikt, snokeforbud og unntak/utlevering av opplysninger

Unntak fra taushetsplikt/Utlevering av informasjon

Selv om taushetsplikten sies å være absolutt, er det gitt flere unntak i lov. Alle unntakene er begrunnet i hensyn som lovgiver har vurdert veier tyngre enn hensynene bak taushetsplikten, og/eller gir en anvisning på at helsepersonellet skal foreta en slik interesseavveining. Vurderingen er ofte vanskelig i praksis, hvor formålet bak taushetsplikten skal vurderes opp mot formålet med utlevering. Sentralt i vurderingen er til hvem, hvilke type opplysninger som skal utleveres og hvorfor de skal utleveres.
23. mars 2018

Rett til å utlevere

Reglene om opplysningsrett gir legen adgang til å utlevere opplysninger, men ingen plikt. Dette fordi bestemmelsen i seg selv ikke innebærer en plikt til å utlevere, kun vilkår for opphevelse av taushetsplikten, jf. Helsepersonelloven § 23

Plikt til å utlevere

For noen tilfeller er hensynene til utlevering vurdert å være så viktige at helsepersonell er pålagt en plikt til å utlevere opplysninger. Det innebærer at når vilkårene er oppfylt, har legen ikke lengre en rett til å bevare taushet, men derimot en plikt til å utlevere informasjon i samsvar med bestemmelsen. Manglende utlevering/melding kan føre til administrative reaksjoner.