Legens juridiske plikter/pasientens rettigheter

Attester og erklæringer

Leger har en medisinsk kompetanse som gjør at deres faglige vurderinger er etterspurt i mange sammenhenger. Oppdrag kan komme fra NAV, barnevernet, forsikringsselskap, en part i en rettssak, domstolen eller en pasient.

Pasientens helsetilstand skal i disse tilfellene som den klare hovedregel dokumenteres i form av erklæring fra behandlende lege. 

Legens vurdering vil ofte være avgjørende for om en person får gjennomslag for sin sak.  Det stilles derfor strenge krav til faglighet og etterprøvbarhet. Det forventes at det er faglige hensyn, og ikke subjektive forhold, som ligger til grunn for vurderingene legen gjør.

Erklæring som hovedregel

Opplysningene i pasientjournalen er nedtegnet med tanke på behandling av pasienten, og en journal kan inneholde mye informasjon som ikke er relevant for formålet. Ved å skrive en erklæring unngår man at uredigerte opplysninger tas ut av sin sammenheng, og at opplysninger som ikke er relevante og nødvendige utleveres.

Kun unntaksvis vil det være nødvendig for mottaker å ha full journal for å kunne foreta en forsvarlig vurdering. Det må da foreligge et samtykke som uttrykkelig gir tillatelse til dette. Samtykket må spesifisere for hvilket tidsrom og fra hvilke leger/sykehus journal kan utleveres.

Krav til erklæringer

Honorering