Legens juridiske plikter/pasientens rettigheter

Informasjon og samtykke

Utgangspunktet for all helsehjelp er at pasienten ønsker hjelpen og skjønner hva de begir seg ut på. All medisinsk hjelp skal derfor bygge på et informert samtykke. Dette innebærer at den som skal samtykke er tilstrekkelig informert om situasjonen til å kunne ta en avgjørelse om å samtykke til helsehjelpen. Hvem som har rett til å få informasjon henger derfor sammen med regelverket om hvem som kan samtykke til helsehjelpen.

Plikt til å gi informasjon

Helsepersonell er pålagt et særlig ansvar for å gi informasjon til pasienter, og til en viss grad pårørende, som en sentral del av de tjenestene de yter. God informasjon er en forutsetning for at pasienter skal få nødvendig innsikt i egen helsetilstand og kunne ivareta egne interesser.

Rett til å få informasjon

Informert samtykke

Helsehjelp kan som hovedregel bare gis med pasientens samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.

Krave til informert samtykke gjelder for alle former for helsehjelp, og det må være unntak i lov for å yte helsehjelp uten pasientens samtykke. Det er gitt unntak for å kunne  yte øyeblikkelig hjelp  på gitte vilkår, og for å kunne gi helsehjelp til pasienter som ikke har samtykkekompetanse.