Pasientjournal

Oppbevaring

Pasientjournaler skal oppbevares slik at de ikke kommer til skade eller blir ødelagt, og at uvedkommende ikke får adgang til dem. Dette innebærer at det må etableres tilstrekkelige tiltak for å beskytte pasientopplysninger mot skader og uautorisert innsyn. Tiltakene som anses nødvendige vil kunne variere noe. Tiltakene må dels være fysisk sikring mot brann, vannskade, innbrudd mv. Videre må journalene oppbevares slik at de ikke er tilgjengelige for andre enn dem som har rett til innsyn.

Journalene skal oppbevares til det av helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Det beror på en konkret vurdering som den enkelte behandlingsansvarlige må gjøre, av om opplysningene vil være nødvendige for

1.videre helsehjelp til pasienten, eller
2. kontrollhensyn, f.eks. om du skulle få en klage fra en pasient e.l. hvor det er behov for
dokumentasjon på hva du har gjort/helsehjelp som er ytt.

Når dette ikke lenger er tilfellet, skal som en hovedregel journalene makuleres på betryggende vis. Når det gjelder papirjournaler vil dette regnes som del av den løpende journalen, med mindre opplysningene er sikret i elektronisk journal e.l.

Dersom det er gått ti år siden siste journalføring kan journalen oppbevares utenfor virksomheten. Journaler i privat virksomhet kan avleveres til et offentlig arkivdepot (Fylkesmannen) eller deponeres i annen oppbevaringsinstitusjon. Journaler i offentlig virksomhet kommer inn under bestemmelsene om offentlige arkiver i arkivloven.

 Krav til oppbevaring av journaler reguleres av pasientjournalloven § 25 og forskrift om pasientjournal.